Voor onze financiële jaaroverzichten 2022, zie onder.

Donaties
De Gemeente Beth Yeshua ontvangt geen gemeentelijke of staatssubsidie, evenmin als de drie steunstichtingen. Uw gift kan het verschil maken! JNEF en de Gemeente Beth Yeshua zijn – evenals al onze stichtingen, zie onder – ANBI erkend. En dus zijn alle gedane giften belasting aftrekbaar! Via VISA, Mastercard of PayPal. We zijn u zeer erkentelijk!

anbi_logo Alle gaven zijn aftrekbaar voor uw belastingaangifte (zie onder)!

Voor de gemeente Beth Yeshua (volledig afhankelijk van giften):

 

Voor de Stichting Beth Yeshua Nederland
Het JNEF helpt de armsten in Israël. Uw hulp maakt het verschil. Erkend als ANBI (belastingaftrekbaar).
Betaling kan met iDEAL:

Liever handmatig naar dit nationale fonds?
Gebruik:
NL90 RABO 0379 8190 07(BIC of SWIFT code: RABONL2U)
Ten name van: Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam.
Graag vermelden: JNEF-AlgemeenFonds. Alvast bedankt voor uw gift!

Handmatig overmaken naar de gemeente Beth Yeshua Amsterdam:
NL44 ABNA 0521 6500 54, t.n.v.: Beth Yeshua. BIC code: ABNANL2A. RSIN: 821015680
Alvast bedankt voor uw gift!

ANBI Erkenning anbi_logo
De  Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua met haar drie steunstichtingen, Stg. Beth Yeshua Nederland, Stg. Alefbet en Stg. BeitHamidrash, heeft ten doel het zijn van een het algemeen nut beogende instelling (als bedoeld in de artikelen 24 lid 4 van de Successiewet 1956, 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, of de daarvoor in de plaats tredende fiscale wetten).

Het Kerkgenootschap – en dus ook de gemeente – Beth Yeshua is sinds 1 januari 2008 erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook onze drie steunstichtingen – die ieder een deel van alle activiteiten en verantwoordelijkheden dragen, zie onder – zijn ANBI erkend in een groepsbeschikking. Daardoor is de aftrek van giften aan onze gemeente en haar drie steunstichtingen gewaarborgd. Tevens kunnen ons kerkgenootschap en steunstichtingen gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.

Financiële jaaroverzichten 2022
De vermelding van onze gemeente en haar steunstichtingen is gemakkelijk en duidelijk te vinden op de website van de belastingdienst:
1. U gaat naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
2. Type vervolgens onder Zoek een ANBI, bij Instelling: een van de vier rechtspersonen die onze organisatie kent, te weten:

− Kerkgenootschap Beth Yeshua
Rekening nummer: NL44 ABNA 0521 6500 54, te Amsterdam. RSIN: 821015680
(R.S.I.N.: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer).
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2022 vindt u
hier.

− Stichting Beth Yeshua Nederland
Rekeni
ngnummer: NL90 RABO 0379 8190 07, te Amsterdam. RSIN: 806006602.
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van B
aten en Lasten 2022 vindt u hier.

− Stichting Alefbet
Rekeningnummer: NL26 INGB 0000 0594 01, te Amsterdam. RSIN: 810645464.
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2022 vindt u hier.

− Stichting BeitHamidrash
RSIN: 806628510

Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2022 vindt u hier.
De bankrekening van deze stichting is per 1 maart 2022 opgeheven tot nader order.
Bij elk van deze vier afdelingen toont de Belastingdienst de bevestiging van anbi_logo erkenning.