Donaties
De Gemeente Beth Yeshua ontvangt geen gemeentelijke of staatssubsidie, evenmin als de drie steunstichtingen. Uw gift kan het verschil maken! JNEF en de Gemeente Beth Yeshua zijn – evenals al onze stichtingen, zie boven – ANBI erkend.
En dus zijn alle gedane giften belasting aftrekbaar!

Via VISA, Mastercard of PayPal. We zijn u zeer erkentelijk.

ANBI Erkenning anbi_logo
Het Kerkgenootschap – en dus ook de gemeente – Beth Yeshua is sinds 1 januari 2008 erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook onze drie steunstichtingen – die ieder een deel van alle activiteiten en verantwoordelijkheden dragen, zie onder – zijn ANBI erkend in een groepsbeschikking. Daardoor is de aftrek van giften aan onze gemeente en haar drie steunstichtingen gewaarborgd. Tevens kunnen ons kerkgenootschap en steunstichtingen gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.

Jaaroverzichten
De vermelding van onze gemeente en haar steunstichtingen is gemakkelijk en duidelijk te vinden op de website van de belastingdienst:
1. U gaat naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ANBI-goedgekeurddoel

2. Type vervolgens onder Zoek een ANBI, bij Instelling: een van de vier rechtspersonen die onze organisatie kent, te weten:

− Kerkgenootschap Beth Yeshua, met RSIN 821015680 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer).
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2017 en 2018 vindt u
hier.

− Stichting Beth Yeshua Nederland, met RSIN 806006602.
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van B
aten en Lasten 2017 en 2018 vindt u hier.

− Stichting Alefbet
, met RSIN 810645464.
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2017 en 2018 vindt u hier.

− Stichting BeitHamidrash
, met RSIN 806628510.
Een uitgebreidere beschrijving en een Overzicht van Baten en Lasten 2017 en 2018 vindt u hier.
Bij elk van deze vier afdelingen toont de Belastingdienst de bevestiging van anbi_logo erkenning.

Bestuurlijke en financiële interne organisatie
De gemeente heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit vijf leden. Elk van de drie steunstichtingen hebben een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De Stichting BeitHamidrash heeft een stuurgroep, Shofar Hamashiach genaamd, die twee keer per jaar een eendagsconferentie organiseert, in het voorjaar en in het najaar. De gemeentelijke activiteiten staan onder eindverantwoordelijkheid van de Rosj Kehilla (hoofd van de gemeente), in de persoon van L.S. Erwteman. Voor deze werkzaamheden ontvangt hij een bijdrage in verband met gemaakte kosten. Alle praktische taken, zoals die van teamleiders, huisgroepsleiders en bestuursleden van de gemeenten en haar steunstichtingen, worden uitgevoerd door vrijwilligers, die dit doen vanuit hun betrokkenheid en enthousiasme, en daarbij vrijwillig hebben afgezien van een vrijwilligersvergoeding. Wel komen door hen gemaakte kosten eventueel in aanmerking voor vergoeding. Daar waar vrijwillig is afgezien van een vrijwilligersvergoeding bestaat de mogelijkheid deze aan te merken als een (fiscaal aftrekbare) gift voor zover de vrijwilligersvergoeding niet meer dan € 150,- per maand en tevens niet meer dan € 1.500,- per jaar bedraagt.