Lamdeni Educatief Centrum


Introductie
Lamdeni – https://www.lamdeni.nl – is een open leerhuis, gelokaliseerd in Amsterdam. De bijbelschool maakt deel uit van van de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua te Amsterdam. Iedere geïnteresseerde in de Bijbel, in de visie van Messiasbelijdend Jodendom, Jood en niet-Jood, is er welkom. Voor vragen belt u naar:   020 – 890 69 56 en mailt u naar: 
midrasja@beth-yeshua.nl

Onze cursussen in 2010 – 2011:

  • De brief aan de Hebreeën; de rol van de Messias als hogepriester
   (Docent: Lion Erwteman)

   Over: de komst van Yeshua naar de aarde, Zijn rol in vergelijking met de leiders van het volk Israël, de mysterieuze persoon en rol van Melchisedek, het grote gewicht van de Sjabbat als spil van geloofs- en gedragsherstel, de Tempel in de hemel, wat de dood en het offer van Yeshua voorstelt en te bieden heeft, het verband van de Tora en het Nieuwe Testament, welk offer heeft Yeshua gebracht van de vele in de Bijbel waardoor we kunnen spreken van vervulling.
   Lees meer
    
  • Vrouwenstudies 2010-2011: Vrouwen in het leven van Mozes, hun invloed op ons leven
   (Docente: Elze Erwteman)
     Het volledige verhaal van de man Mozes, de belangrijkste profeet van Israël, leider, wetgever en religieuze historische figuur, kan niet worden begrepen zonder begrip van de vrouwen die een rol hebben gespeeld in zijn leven. De Bijbel vertelt dat de moeder van Mosjee Jochewed (Jochebed) was, dochter van Levi, die de derde zoon was van de Hebreeuwse patriarch Ja’akov (Jakob). Er werd op hem gepast door zijn zuster Mirjam. Batya, dochter van de Egyptische Farao, trok hem uit het water en liet hem voeden door zijn eigen moeder. De dochter van de Farao voedde hem op als een koninklijke Egyptenaar. Mosjee trouwde met Tsippora (Sippora), dochter van de hogepriester van Midjan. Er is meer diepte in deze vrouwenlevens dan we kunnen leren uit de korte, vaak beknopte teksten in de Bijbel. Deze ‘rechtvaardige vrouwen’ of ‘sterke vrouwen’ zijn een inspiratie voor ons eigen leven als vrouwen. Zij helpen ons inzicht te krijgen in de roeping van de Eeuwige die Hij voor ons heeft. We zullen vrouwen zien in slavernij, die in donkere uren toch hun geloof behielden en later de bevrijding zagen, die de Eeuwige hen gaf. 
   Lees meer
   • Bijbels Hebreeuws
    (Docent: Peter Vreeken)

    De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld. Het boek wordt in vertaling door miljarden mensen gelezen en tot op de dag van vandaag zijn mensen bezig met een vertalen van de Bijbel in een vreemde taal. Om de Bijbel goed te kunnen vertalen is er een gedegen kennis van de grondtalen van de Bijbel noodzakelijk. Tijdens de cursus zal duidelijk worden dat er heel veel parels in de tekst schuilgaan, die simpelweg niet overgezet kunnen worden in een vertaling, maar wel in een uitgebreidere uitleg of een preek. Met kennis van Bijbels Hebreeuws is het eenvoudig om het Ivriet te leren, andersom ook. In deze cursus beperken we ons tot de oude taal, het bijbelse Hebreeuws, zoals die staat in de Tenach: Tora (Mozes), Nevi`iem (Profeten) en Ketoewiem (Geschriften). In de eerste les leert u de medeklinkers en de klinkers. Daarna gaan we verder met de analyse van zelfstandige naamwoorden en regelmatige werkwoorden. Het doel van de cursus is, dat u zelfstandig met gebruik van allerlei hulpmiddelen op een verantwoorde manier eenvoudige teksten kunt vertalen en begrijpen.

   • De Engel van de Eeuwige en de Messias (Docent: Joseph Shulam, Jeruzalem)
    deze cursus is een beter begrip te krijgen van de manier waarop de Eeuwige werkt in de verbinding tussen de hemel en de aarde. Onderzocht wordt de hele materie aangaande engelen in de Bijbel en meer specifiek de Engel van G’ds aanwezigheid (de Engel van aangezicht). De verhalen waarin engelen verschijnen worden bestudeerd. En in het bijzonder engelen die blijken te worden genoemd “engelen van G’ds aangezicht” vormen een sleutel tot het begrijpen van de manier waarop de Eeuwige zich op een concrete en tastbare manier aan mensen openbaart. De engel van de Eeuwige (Engel des Heren) lijkt taken te hebben die later aan de Messias wor
    den toegekend en ook dit is een onderwerp van studie en onderzoek met het doel inzicht te verkrijgen in de manier waarop de Bijbel omgaat met wat in Christelijke theologie wordt genoemd: “het bovennatuurlijke”. De hele cursus heeft tot doel een duidelijker en beter begrip te verkrijgen van de incarnatie (het verschijnsel van een lichaam krijgen) van de Messias en van Zijn goddelijkheid als helder en zuiver vertegenwoordigend en als boodschapper en belichaming van Yeshua.
    Lees meer
     
   • Archeologische bewijzen van de Bijbel
    (Docent: Peter Vreeken)

    De Bijbel is het boek van de Eeuwige en derhalve een waar boek. Wat waar is, kan getoetst worden. De archeologie is een toetssteen voor het Woord met indrukwekkende resultaten. Waar mensen leven laten mensen sporen achter. Ze bouwen huizen en dorpen, bouwen muren en boren naar water, ze voeren oorlogen, schrijven en tekenen op muren, ze eten, leven en sterven. De archeologie geeft een hele goede indruk van het dagelijks leven in de diverse tijdvakken in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. De Tenach is heel nauwkeurig in de beschrijving van bepaalde plaatsen, gebeurtenissen, gewoonten en gebruiken. Wat wordt er gevonden als er gegraven wordt op een in de Bijbel duidelijk genoemde plaats? Veel vondsten ondersteunen hetgeen de Bijbel zegt en vertelt. Daarnaast worden er zaken gevonden die vraagtekens opleveren of worden sommige dingen helemaal niet gevonden.
    In deze cursus bestuderen we archeologische opgravingen en leggen die naast de teksten van de Bijbel. We bestuderen de uittocht uit Egypte met het doel de berg Sinaï te lokaliseren en kijken we naar een compleet stadsplan van Gadara in Romeinse tijd ook bestuderen we o.a de stadsmuren van Jeruzalem door de eeuwen heen. Verder zal er gekeken worden naar de meest recente vondsten. Het doel van de cursus is om beter bijbels begrip te krijgen door de bijbelse feiten te onderbouwen met vondsten van de archeologie.

   Adres van de school
   Onze cursussen worden, tenzij anders vermeld, onderwezen in het gebouw van de Weteringkerk aan de Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat) te Amsterdam, op enige minuten lopen van het NS-station RAI. Daar komt ook de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua bijeen voor de wekelijkse diensten op Sjabbat en alle feesten en andere gedenkdagen.
   Zie routebeschrijving

   Contact
   Voor alle vragen en aanmeldingen: Dhr. S. de Jong
   E-mail:
   midrasja@beth-yeshua.nl
   Telefoon:   020 – 890 69 56  020 – 890 69 56