Chanoeka begint over 9 avonden

Joden en andere volken

Vanaf het begin van het Joodse volk heeft Israël bestaan uit Joden en mensen behorend tot andere volken. Een open-deur-beleid is een onverbrekelijk onderdeel van wat er van het Jodendom wordt verwacht. Enkele voorbeelden:
bij de uittocht uit Egypte liep een behoorlijk aantal mensen uit andere volken met ons mee

  • aan het einde van het leven van Mozes richtte hij zijn redevoering tot Joden en niet-Joden
  • onze profeet Jesaja spreekt over de Tempel als het Huis van Gebed voor alle volken
  • onze profeet Jo’el zegt dat G’ds Geest op alle mensen zal zijn
  • onze profeet Zacharia leert dat alle volken naar Jeruzalem zullen komen om Loofhuttenfeest te vieren.

Het Jodendom – mede vertegenwoordigd door Gemeente Beth Yeshua – nodigt u van harte uit om die ene G’d, de G’d van Israël, te aanbidden.

Open-deur-beleid is bijbels

Mozes nodigde hier al toe uit en alle profeten hebben zijn boodschap bevestigd. In het Nieuwe Testament wordt deze zelfde visie herhaald. Sja’oel (Paulus) bijvoorbeeld zegt over de gelovigen uit de volken dat hen de mogelijkheid is gegeven om deel te hebben aan de verbonden. Dit open-deur-beleid is dan ook wat Joodse Messiasbelijdende gemeenten als Beth Yeshua in Amsterdam praktiseren.

Respect voor de ander

Beth Yeshua toont respect voor iedereen met een andere geloofsbeleving. Dat komt praktisch onder meer tot uiting in het – op aanvraag – geven van medewerking en ondersteuning aan mensen uit synagogen, en ook bijvoorbeeld kerken en studentenverenigingen in binnen- en buitenland. Daarnaast is er een netwerk met zustergemeenten in andere landen. Tevens wordt er daadwerkelijk financieel en door middel van gebed ondersteuning geboden aan de Joodse Messiasbelijdende gelovigen in Israël via het JNEF Joods Nationaal Eerstelingen Fonds).

Enthousiasme

Sinds jaar en dag worden op aanvraag lezingen gehouden in kerken en verenigingen van uiteenlopende signatuur. In Nederland publiceert de Stg. Beth Yeshua Nederland het maandelijkse magazine Melach HaArets. De gemeente Beth Yeshua gaf reeds onderwijs aan honderden leerlingen in haar eigen bijbelschool (Midrasja Lamdeni). Deze bijbelschool biedt steeds weer een breed spectrum aan onderwerpen. Wie zelf meer wil lezen kan boeken bestellen bij postorderbedrijf HaOr, gespecialiseerd in boeken op dit terrein. En wie zijn huis wil verrijken met originele Judaica kan ook bij HaOr terecht. De enthousiaste Nederlandse tak van Messiasbelijdend Jodendom is nu al weer zestien jaar actief. Onze deur staat voor u open.