Chol HaMo’ed Soekot 3

Als Ik dan Mijn handen wegneem, zul je zien wat achter Mij is, maar Mijn voorkomen kan niet gezien worden (Ex.33:23). De Eeuwige ging voor Mosje (Mozes) langs en riep uit: De Eeuwige is en blijft de Eeuwige, een almachtig G’d, barmhartig, genadig, lankmoedig, vol van liefde en waarheid, die liefde blijft betonen aan duizenden geslachten, die misdaad, schuld en zonden vergeeft, maar niet geheel en al ongestraft laat en die de misdaad van de ouders bij die van kinderen en kleinkinderen gedenkt, tot in het derde en vierde geslacht (Ex.34:6,7).

Mosjee wordt geconfronteerd met de dertien middot (goddelijke eigenschappen) wanneer de Eeuwige Zich van een zijde toont, namelijk van achteren. De getalswaarde van JHWH is 10 + 5 + 6 + 5 = 26. De dubbele aanhaling van het woord Eeuwige, dat als het ware onopzettelijk in Ex.34:6,7 als een van de dertien goddelijke eigenschappen wordt vermeld, heeft een diepe betekenisvolle zin. Volgens Rasji houdt dit verband met de vierde eigenschap: barmhartigheid. Dit in verband met het meegaan van G’d als Eeuwige met de mens, voor als ook na de zondeval, op zijn weg door de wereld. De Eeuwige wil Zijn mens begeleiden vanaf zijn Oorsprong weer terug naar zijn Oorsprong.

Sifre Dewariem (Ekev 49; op Deut.11:22: te gaan in al Zijn wegen) ziet er opdrachten in voor de mens. “Dit zijn de wegen van G’d: Eeuwige, barmhartig en genadig”. In Joël 3:5 staat: En het zal zijn dat ieder die Zijn Naam uitroept, ontkomen zal. Maar hoe is het mogelijk voor een mens de Naam van G’d uit te roepen? Zie het zo: Zoals Hij barmhartig wordt genoemd, zo moet ook jij barmhartig zijn. Zoals Hij genadig is, moet ook jij genadig zijn.

Johannes schreef: Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid Immers uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs gena-de op genade; want de Tora is door Mosje gegeven, de genade en de waarheid zijn door Yeshua HaMasjiach gekomen (Joh.1:14-18).

Yeshua kwam om de Tora te vervullen. Hij leefde en onderwees de Tora. Lees Matt.5-7. Hij wil dat we de mitswot doen, al wat Hij ons heeft onderwezen. Denk niet dat Ik gekomen ben om de Tora of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één jota of tittel (letter jod of versiering) uit de Tora geschrapt worden totdat alles gebeurd is. Ik zeg u: als uw gerechtigheid niet boven die van de schriftgeleerden en Farizeeën uitgaat, zult u het hemelse Koninkrijk zeker niet binnenkomen (Matt.5:17-20). We moeten Zijn woorden doen, zoals Hij ze heeft gedaan.