De brief aan de Hebreeën; de rol van de Messias als hogepriester.

De brief aan de Hebreeën; de rol van de Messias als hogepriester.
Docent: Lion S. Erwteman

De meest uitgewerkte brief in het Nieuwe Testament over de rol van de Messias is de brief aan de Messiasbelijdende Joden, de Hebreeën. De komst van Yeshua naar de aarde, zijn rol in vergelijking met de leiders van het volk Israël, mysterieuze persoon en rol van Melchisedek, dat zijn zaken die indertijd en zeker ook nu zo belangrijk zijn om te weten. Die kennis leidt tot groter geloof en, hopelijk, tot beter gedrag. Deze onderwerpen komen aan bod. We zullen stilstaan bij het grote gewicht van de Sjabbat als spil van geloofs- en gedragsherstel.

In een tijd van onzekerheid over de aardse toekomst is het cruciaal om zekerheid te geven. In een tijd van de ophanden zijnde verwoesting van de aardse Tempel is het van grote betekenis om inzicht te geven in de onverwoestbare Tempel in de hemel. In de situatie dat mensen genoeg hebben van dood, verderf en verlangen naar eeuwig leven is het van het grootste belang om te beseffen wat de dood en het offer van Yeshua voorstelt en te bieden heeft. Ook deze zaken worden besproken.
Het verband van de Tora en het Nieuwe Testament, de blijvende rol en tevens de verschillen tussen die twee, worden in deze cursus belicht. Welk offer heeft Yeshua gebracht van de vele in de Bijbel waardoor we kunnen spreken van vervulling? Zoals er de legendarische verbinding is tussen Johannes de Doper en Elia, is er zo ook verband tussen Yeshua en Melchisedek?

Klassessies

Klassessie 1. G’ds komst op aarde als de gezondene
Er is behoefte aan Goed Nieuws, het is aanwezig en nu geldt de vereiste om die boodschap te bestuderen en serieus te nemen. Om op aarde te kunnen komen moet er via de interface een verkleining en vermindering zijn van eer, aanzien, status, kennis en macht van wie G’ds verschijning is, namelijk de Messias. Gekeken wordt naar overeenkomsten en verschillen van Yeshua en engelen, zoals beschreven in Hebreeën.

Klassessie 2. Yeshua als hogepriester; en wie Melchisedek is
De brief stuurt aan op het overbrengen van het punt dat er een verandering van priesterschap op komst is. Daarin staat de geschiedenis van Avraham en zijn ontmoeting met Melchisedek centraal. Bestudeerd wordt wie de mysterieuze Melchisedek is, wat zijn rol is en hoe dit begrip helpt om de rol van de Messias te begrijpen. Vergelijkingen met Mosjee en Aharon worden ook gemaakt.

Klassessie 3. Een beter priesterschap, hetzelfde verbond
Hoewel er verandering is van een zaak in de Tora, is er ook handhaving van wat er aanwezig is. Een van de blijvende zaken is de Sjabbat. Zullen schuldoffers blijven?

Klassessie 4. De Tempel in de hemel
De aanwezigheid van de hemelse Tempel is al bekend vanaf de tijd van Mosjee, die het model daarvan heeft mogen zien op de berg Sinai in een van zijn persoonlijke ontmoetingen met de Eeuwige. De zuteur van de Hebreeënbrief weet er meer over te melden.

Klassessie 5. Het offer van Yeshua als onze bewuste zonde
Welk offer uit de lijst van offers in Leviticus is dat wat Yeshua heeft gebracht voor Zijn volk? Gekeken wordt naar de parallel tussen wat de Eeuwige werd aangedaan in het Paradijs en wat door de religieuze gevestigde orde in Jeruzalem werd gedaan. Het afwezig zijn van getuigen bij Zijn sterven en parallellen daarvan elders wordt bestudeerd, met als uitstapje Akedat Jitschak, de binding van Isaak.

Klassessie 6. Vrijmoedigheid en eigen verantwoordelijkheid
Wij hebben vrijheid om de Eeuwige te aanbidden. Maken we daar gebruik van qua intensiteit van enthousiasme en vrijmoedigheid? Mensen hebben een vrije wil en de Eeuwige verlangt oprecht aanbidding en geen buigingen door marionetten. Maar dat brengt ook eigen verantwoordelijkheid met zich mee.

Klassessie 7. Ons geloof als basis, verleden en toekomst
Geloof lijkt te groeien door gebrek aan vrijheid, gezien de geloofshelden van Israël uit de geschiedenis. Geloof geeft visie voor ons dagelijks leven en voor de toekomst.

Klassessie 8. Ons gedrag op grond van gezond en levend geloof
Bekeken en besproken wordt hoe we als gelovigen met elkaar om dienen te gaan. We gaan bestuderen welke vertaalfouten zijn gemaakt en in deze brief en andere plaatsen zijn opgenomen.

Deze cursus zal worden aangeboden op 8 donderdagavonden. De data hiervan worden later bekend gemaakt.