De Engel van de Eeuwige en de Messias

De Engel van de Eeuwige en de Messias
Docent: Joseph Shulam

Doel van deze cursus is een beter begrip te krijgen van de manier waarop de Eeuwige werkt in de verbinding tussen de hemel en de aarde. Onderzocht wordt de hele materie aangaande engelen in de Bijbel en meer specifiek de Engel van G’ds aanwezigheid (de Engel van aangezicht). De verhalen waarin engelen verschijnen worden bestudeerd. En in het bijzonder engelen die blijken te worden genoemd “engelen van G’ds aangezicht” vormen een sleutel tot het begrijpen van de manier waarop de Eeuwige zich op een concrete en tastbare manier aan mensen openbaart.

De engel van de Eeuwige (Engel des Heren) lijkt taken te hebben die later aan de Messias worden toegekend en ook dit is een onderwerp van studie en onderzoek met het doel inzicht te verkrijgen in de manier waarop de Bijbel omgaat met wat in Christelijke theologie wordt genoemd: “het bovennatuurlijke”.

De hele cursus heeft tot doel een duidelijker en beter begrip te verkrijgen van de incarnatie (het verschijnsel van een lichaam krijgen) van de Messias en van Zijn goddelijkheid als helder en zuiver vertegenwoordigend en als boodschapper en belichaming van Yeshua.

Onderwerpen

1. Engelen, hun natuur, missie, substantie en humor.
Deze eerste inleidende sessie onderzoekt het hele onderwerp van engelen en hun functie in het Woord van de Eeuwige. Onderzocht wordt het hele onderwerp van de bovennatuurlijke en hemelse wereld, zowel vanuit een Hebreeuws perspectief, als Grieks, van geschiedenis en para-geschiedenis.

2. De engelen in de geschiedenis van Patriarchen in het boek Genesis.
Engelen komen op bezoek en geven informatie en instructie aan de Patriarchen en Matriarchen. Zij zijn ook degenen die G’ds rechtvaardigheid en gerechtigheid verstrekken.

3. De engelen in de geschiedenis van Jozef en parallellen in de evangeliën.
De Engel van de Eeuwige als een gids.

4. De Engel van G’ds aanwezigheid (Engel van G’ds gezicht in het Hebreeuws) en de geschiedenis van de uittocht uit Egypte.
Een onderzoek naar de functie en missie van de engel die de Kinderen van Israel begeleidde tijdens de veertig jaren van reizen in de Sinai Woestijn.

5. Engel van oorlog en vrede in de geschiedenissen van Jozua en de Rechters.
Een studie betreffende de manier waarop de Eeuwige oorlogen leidt en vrede sluit met de hulp van de leiding en macht van engelen.

6. De engel van de Eeuwige en profeten en profetieën in het boek Koningen.
De geschiedenissen van het boek Koningen en hemelse wezens en hun relatie met de profeten.

7. Engelen in het Nieuwe Testament en hun relatie met de Messias.
Het Nieuwe Testament staat vol verhalen over engelen en hun rol en relatie in verband met de Tora en de profeten. Zo spelen zij een belangrijke rol in ons begrip van het Goede Nieuws.