De G’d van Israël verandert niet.

Op de laatste dag van zijn leven verzegelt Mosjee het verbond waardoor hij beroemd is geworden. Het is het verbond dat Israël onvolwassen lijkt te maken in de ogen van theologen en dat door theologen van tafel is geveegd als oud en vervangen. Parasjat Netsawiem geeft een rapport over hoe heel Israël, jong en oud, mannen en vrouwen, priesters, Levieten, het gewone volk, en niet-Joden, opnieuw worden ingewerkt en ingewijd in dit heilige verbond, tevens voor de laatste keer tijdens het leven van Mosjee op aarde. Het nieuwe verbond heeft dit verbond nooit vervangen. Nieuw in de betekenis van: het oude weggooien, is de mentaliteit van consumeren die christelijke theologie eigen is. De G’d van Israël verandert niet van bedoelingen, noch van bruid, en evenmin van naam om die te veranderen in één van een andere religie.

Het nieuwe verbond is aangekondigd door onze Joodse profeet Jeremia in hoofdstuk 31, verzen 31 en volgende. Het woord “nieuw” dat Jeremia gebruikt betekent gewoonweg vernieuwing, nieuwe ijver vereist door G’ds getrouwen, een nieuwe vorm van dezelfde inhoud, een nieuwe gelegenheid om deel te hebben aan het verbond. Kijk zelf en lees het woord “Tora” in zijn tekst. Het nieuwe verbond werkt met dezelfde Tora, als die aan Mosjee gegeven is en die Israël uitnodigt om naar te leven.
“ Zie, de dagen komen, zo is het woord van de Eeuwige, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaders heb gesloten toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Dat was mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik Heer over hen ben, zo is het woord van de Eeuwige. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël zal sluiten na deze dagen, zo is het woord van de Eeuwige: Ik zal mijn Tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun G’d zijn en zij zullen Mijn volk zijn.”

Yeshua zou een bedrieger zijn als Hij de Tora zou hebben willen afschaffen. Hij zou Zijn volgelingen misleid hebben als Hij zou hebben onderwezen dat het verbond van Mosjee oud en vergaan zou zijn. Ditzelfde geldt voor Sja’oel, later Paulus, volgeling van Yeshua nadat hij tot inkeer was gekomen. Hij zou een bedrieger en een misleider van mensen zijn geweest als hij zou hebben geleerd dat de Tora, de Wet van Mosjee, oud en verouderd zou zijn. Maar zie wat beiden zeggen.
“Denk niet, dat Ik gekomen ben om de Tora of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen. Want beslist, Ik zeg jullie: Voordat de hemel en de aarde vergaan, zal er niet een jod of versiering vergaan van de Tora, voordat alles zal hebben plaatsgevonden. Wie een van de kleinste van deze geboden afschaft en dat aan de mensen leert, zal zeer klein genoemd worden in het Koninkrijk van de hemel. Maar wie ze doet en dat onderwijst, die zal groot worden genoemd in het Koninkrijk van de hemel” (woorden van Yeshua zoals gerapporteerd door Matitjahoe (Mattheus) in hoofdstuk 5, verzen 17-19).

“Behoren tot hen die besneden zijn betekent niets, en behoren tot hen die onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van G’ds geboden” (woorden van Paulus in 1 Korinthe 7:19).

Deze zo verkeerd uitgelegde Paulus brengt een dierenoffer (Gelofte van Nazireeërschap), wanneer het gerucht gaat – al in zijn tijd! – dat hij mensen zou laten denken de Wet vervuld is met de verkeerde betekenis dat het niet meer nodig is om daarnaar te leven:
“Toen nam Paulus die mannen mee. De volgende dag reinigde hij zich samen met hen. En hij ging de Tempel in en deed aangifte, dat de heiligingsdagen zouden duren, totdat voor ieder van hen het offer [lees Numeri 6:19-20] gebracht was” (rapport van de acties van Paulus als Joodse Messiasbelijdende leider, in Handelingen 21:26. Hij bracht een dierenoffer).

Zowel Yeshua als Paulus (Sja’oel) hebben Toragetrouw geleefd. Zij hadden respect voor Mosjee mea achoez, voor 100 procent. Zij leefden volgens de Wet, de Tora. En wat we lezen in het Nieuwe Testament aangaande de discussies over het zich houden aan de Wet is wat Misjna, Talmoed, en Halacha zeggen; en dat is het invullen van de details van hoe je de Wet dient te volbrengen.

Wanneer u Joods bent, realiseert u zich dan dat Jezus (Yeshua), Paulus (Sja’oel) en het Nieuwe Testament volkomen Toragetrouw zijn. En wanneer u een Christen bent, handel dan zoals deze leiders van u en zoals uw literatuur met autoriteit het u leert.