De Profeet na Mozes

Israël bleek de profeten toch nodig te hebben
Israël zou genoeg moeten hebben gehad aan de wijsheid, het onderwijs en het voorbeeld van Mosjee rabbenoe, Mozes onze leraar. Bovendien heeft deze grote profeet direct contact gehad met de Eeuwige, waardoor rechtstreeks G’ds woorden op perkament zijn komen te staan. Israël had er niet genoeg aan en zo voorzag de Eeuwige in onze Joodse profeten. In de parasjat hasjawoe’a Sjoftiem, de bijbellezing van de week, uit Dewariem (Deuteronomium) 16:18-21:9, wordt namelijk de belofte gedaan dat die er zullen komen.

Eén profeet met specifieke kenmerken
In feite wordt er melding gemaakt van slechts één profeet, zie 18:15. Dat is een profeet met een aantal specifieke kenmerken:
1. Het zal een profeet uit de eigen gelederen zijn (Rashi) en van het land Israël (volgens Ramban).
2. Hij zal zoals Mosjee zijn, dat wil zeggen: zijn kwaliteit, zijn wijsheid en zijn rechtstreekse contact met de Eeuwige waardoor authentieke woorden vanuit de hemel worden gesproken.

Valse profeten horen er niet bij
Naar hem moeten jullie luisteren, zegt Mosjee tegen zijn volk. Vervolgens heeft hij het ook over valse profeten die in de naam van de Eeuwige, anders gezegd: namens de Eeuwige, dingen zeggen die de Eeuwige niet heeft opgedragen te zeggen. Ook kunnen er valse profeten zijn die in de naam van andere goden spreken. Deze valse profeten, zegt Mosjee, zullen sterven.

Vuistregel
Mosjee geeft antwoord op de nog niet gestelde vraag: hoe weten we nu of een profeet te vertrouwen is, zie 18:21. Zijn vuistregel is de volgende:
1. Je stelt de vraag: Hoe kunnen we het woord weten dat Hasjem niet heeft gesproken.
2. Als de profeet in de naam van Hasjem spreekt en datgene gebeurt niet en vindt niet plaats, dat is het woord dat Hasjem niet heeft gesproken. Die profeet heeft het bewust uitgesproken en je hoeft hem niet te respecteren.

Voldoet Yeshua?
Bezit Yeshua, door de Joodse Messiasbelijdende beweging erkend als de Messias van Israël en als profeet, de specifieke kenmerken uit 18:15? En voldoet hij aan deze vuistregel uit 18:21?
1. Yeshua is een profeet uit de eigen gelederen en hij is van het land Israël. Daarmee is aan de kenmerken en uitleg van Rashi en Ramban voldaan.
2. Hij is zoals Mosjee. Zijn kwaliteit, zijn wijsheid en zijn rechtstreekse contact met de Eeuwige zijn aanwezig. Zijn uitspraken zijn authentieke woorden, vanuit de hemel gesproken. Hij heeft Tora onderwezen. Daar was niets nieuws bij, maar wel een nadere duiding van de letterlijke inhoud (psjat) en het aantonen van een verband met zaken de hemel betreffende (sod).

Yeshua voldoet aantoonbaar
De vuistregel is toe te passen door te vragen: Hoe kunnen we het woord weten dat Hasjem niet heeft gesproken. Daarop is het eerste deel van het antwoord: “als de profeet in de naam van Hasjem spreekt”. Dat heeft Yeshua inderdaad gedaan. Hij erkende geen andere G’d dan de G’d van Israël. Het tweede deel van het antwoord van de vuistregel is: “en datgene gebeurt niet en vindt niet plaats”. Er is niets wat Yeshua heeft gezegd, wat niet is uitgekomen. En dat betekent dat alles wat Yeshua gezegd heeft datgene is wat Hasjem heeft gesproken. Die profeet Yeshua behoren we te respecteren. En we behoren bovendien naar hem te luisteren.

Waarvoor heeft Israël Yeshua nodig?
Yeshua is dus door de Eeuwige, door Hasjem, gezonden. Hij was profeet, zie boven. Hij is priester naar de orde van de geheimzinnige Melchitsedek. En hij is de koning die door de volken op Loofhuttenfeest zal worden aanbeden, volgens de Joodse profeet Zacharia. Als Messias heeft hij vervuld wat door diverse profeten is beschreven: het enige mensenoffer dat is toegestaan. We vinden dit in teksten als Beresjiet (Genesis) 3:15, Daniël 9:26, Zacharia 12:10, Jesaja 53:1-10 en Psalm 22 van koning David. Hij is gekomen voor Israël; en de niet-Joden die in hem geloven mogen meeliften op dit verlossende offer, dat in de eerste plaats voor Israël bedoeld is.

Yeshua houdt zich aan de Tora, eist hetzelfde van ons
Daarbij is het van belang om Yeshua geen woorden in de mond te leggen waardoor hij een valse profeet zou lijken. Ik doel bijvoorbeeld op het “vervullen” van de Tora, wat vaak zo wordt uitgelegd dat de Tora door zijn volgelingen niet meer toegepast zou hoeven te worden. Yeshua zegt (zie Matteüs 5:19): “Wie de minste van de geboden van de Torageboden niet uitvoert en dat onderwijst, die zal klein worden genoemd in het koninkrijk van de hemel”. Vraag: als iemand een van de grootste van de geboden niet doet, zoals het houden van de Sjabbat – het 4e van de Tien Geboden! – hoe zal die genoemd worden in het koninkrijk van de hemel? Vraag: als iemand zich niet aan de voedselwetten houdt, uitgebreid behandeld in de Tora van de grote profeet Mosjee, hoe zal die genoemd worden in het koninkrijk van de hemel?