Doen wat de Bijbel zegt, dan tel je mee

Tellen van de Omer
Het begin van Omertelling valt, zoals hierboven al gezegd, op het oogstfeest van Eerstelingen van gerst in het vroege voorjaar. Dit is dezelfde gerstoogst die ook plaatsvindt in de tijd waarin de geschiedenis van Roet/Ruth zich afspeelt, zie bijvoorbeeld Ruth 1:22. Na de telling van de vijftig dagen is de oogst van tarwe een volgend Eerstelingenfeest (zie ook Sjemot/Exodus 34:22a). In het Hebreeuwse woord voor ‘gerst’ zit een grondbetekenis die te maken heeft met ‘verschrikt zijn’. En in het Hebreeuwse woord voor ‘tarwe’ zit het woord ‘zonde’, zoals we lezen in Daniël 4:24 Hebreeuwse Bijbel/4:27 NBG-vertaling 1951: “Doe uw zonden weg door rechtvaardigheid.” Het is alsof de tijd tussen Pesach en ‘Pinksteren’ ons allen de gelegenheid biedt om te groeien van de schrik vanwege zonden naar de vrede door het groeien in rechtvaardigheid. De absolute maatstaf en meetstok hierin is de Tora. Die werd op de vijftigste dag van de uittocht uit Egypte aan Israël gegeven, nadat we eerst onze Pesachbelevenis hadden doorstaan.
 
Bijbelse betekenissen
De basis van Pesach is: Jetsiat Mitsrajiem, de uittocht uit Egypte van Israël – en daarmee alle gelovigen, gekoppeld aan het offer van het Pesachlam, zie Sjemot/Exodus 12:5, 15; 1 Korinte 5:7. Datum: 14 Niesan. De basis van Wekenfeest is: Matan Tora, het geven van de Tora door de Eeuwige aan Israël – en daarmee aan alle gelovigen. Datum: 50 dagen na 16 Niesan. Wat hiervan is verknipt is in volgorde: “Pasen” als Opstandingsherdenking (geen uittocht, geen ongezuurde broden, geen ‘geofferde’ Messias) op veranderde datum; en “Pinksteren” als Feest van G’ds Geest (geen Tora, geen Omertelling) op veranderde datum. Het is met de andere bijbelse feesten al niet anders gesteld. Pinksteren is een Nederlands woord, dat rechtstreeks uit het Grieks komt: pentekosta betekent 50. De Griekse, Hellenistische, invulling van de Bijbel is geweest het ondermijnen van de betekenis van de Tora die niet werd gezien als een geschenk van de Eeuwige, maar een straf tegen de Joodse wetteloosheid. Christenen, zo werd gedacht, hebben geen discipline nodig, want zij leven uit genade en hebben de “vloek van het vermoorden van G’d” (vaak zo gepreekt rond de Paastijd en gevolgd door moorddadige pogroms tegen Joden) niet op zich. Wie niet onder de Wet leeft heeft de Geest die zonder wet of gebod mensen zou leiden. Tot zover deze Griekse, Hellenistische theologie, die van Joden “Untermenschen” gemaakt heeft en menselijke dogma’s is gaan verheerlijken boven bijbelse opdrachten, zoals Pesach, Wekenfeest en Sjabbat. Dat is een vorm van afgoderij.
 
Tora als Koninkrijksgids
De nadruk die in de kerken op de Heilige Geest is komen te liggen, wanneer men het over Pinksteren heeft, is misleidend naar de Bijbel die deze nadruk niet legt en naar vele gelovigen die de Geest van de Eeuwige nu als plaatsvervanger zien van Zijn Woord. De grote schoonmaak van Israël na haar Egypte ervaring leidde mede tot het kunnen ontvangen van de Tora 50 dagen later. Dat je de Heilige Geest nodig hebt om de huidige waarde en noodzaak tot blijvende vervulling van de Tora te begrijpen is juist. Maar daarmee bevestig je juist de eeuwige waarde van de Tora (lees ook Psalm 119:160 en 2 Timoteüs 3:16). Bovendien is het identiteitsbewijs van Israël is de Tora, omdat de Tora de grondslag vormt van haar bestaan. Beweren dat de Tora niet “meer” vervuld zou hoeven worden door mensen die in Yeshua geloven betekent derhalve tevens ontkenning van het bestaan van Israël. Laten we de datum en de inhoud van Pinksteren, beter gezegd, Wekenfeest (Sjawoe’ot), herstellen. De inhoud is: het vertrouwen van de Eeuwige ontvangen dat Hij toont door Zijn Woord te geven. En Zijn Woord is: koninkrijksgids voor de Levenden en beloften voor hun toekomst.
 
Nieuw licht op Wekenfeest
Het zou belangrijk zijn om nieuw licht op Wekenfeest toe te laten. Anders gezegd: herstel is nodig van inzicht in de bijbelse betekenis, de juiste datum en van visie op G’ds uitdrukkelijke wensen is noodzakelijk. Yeshua heeft deze feesten gevierd met geen andere betekenis dan de Joodse. Het is goed om feesten met ongeveer dezelfde naam als de feesten die Yeshua vierde, ook zo te vieren als Hij heeft gedaan en op dezelfde data. De prachtige ontwikkeling die we in de eerste twee bijbelse feesten kunnen zien is, in het kort, als volgt. Pesach helpt de gelovige om bevrijd te worden uit de afgoderij. Ongezuurde Broden is bedoeld om hoogmoed kwijt te raken. Het erkennen van het offer van onze Messias is om eeuwig leven te ontvangen. Omer tellen helpt om te leren uitkijken naar Wekenfeest. En Wekenfeest is voor mensen die deze reiniging hebben ondergaan om G’ds Woord te waarderen en na te leven.