Een Joodse Messiasbelijdende gemeente herkennen

Joodse Messiasbelijdende Gemeente
Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende Gemeente. Deze werd gesticht door Lion en Elze Erwteman in 1991 ten tijde van het Loofhuttenfeest. Zij leiden onze gemeente, samen met een raad van oudsten en een bestuur. Oorspronkelijk werd er begonnen met circa 40 mensen, die één keer per maand op de Sjabbat samenkwamen. Heden ten dage komen er in Beth Yeshua ongeveer 200 mensen per week samen.

Platform
Beth Yeshua is opgezet als een platform van de Joodse Messiasbelijdende beweging. Dit platform kent een aantal projecten. Een daarvan wordt gevormd door acht huisgroepen verspreid over Nederland, die met regelmaat samenkomen voor studie en Sjabbatvieringen. De synagoge is daarbij de spil. De samenkomsten in de gemeente kennen de unieke versmelting tot één geheel van Joodse liturgie, levendige liederen waarbij gedanst wordt, de rondgang met de Tora en het lezen van de Parasjat Hasjawoea, de wekelijkse synagogale schriftlezing van die bepaalde Sjabbat, zoals die wereldwijd in de synagogen gelezen wordt.

Waaraan een Joodse Messiasbelijdende Gemeente te herkennen is
– Joden die in Yeshua geloven en Joods kunnen blijven in hun doen en laten en hun geloof, samen met gelovigen uit de volken belijden en uitdrukking geven, niet in het minst door middel van hun erkenning van Yeshua (Jezus) als de Messias
– De liturgie is Joods, met gebeden in het Hebreeuws en Aramees; en vertaling naar het Nederlands
– Joods leiderschap. Om de tragedie van de laatste wereldoorlog te begrijpen en de Joodse indentiteit te waarborgen is Joods leiderschap noodzakelijk, dan wel een combinatie van Joden en niet-Joden. Na de tweede wereldoorlog is er een aanzienlijke vermindering van Jodendom in het algemeen in Nederland. Vandaar dat de aantallen Joden die in Yeshua geloven ook gering zijn.
– Studie is een centraal punt. Leiderschap kan pas kwaliteit garanderen, ook intellectueel, wanneer studie de basis vormt van lessen en predikaties.
– Internationale samenwerking. Een gemeente mag nooit een onafhankelijk eiland zijn, dit om niet sectarisch te worden. De gemeente dient erkend te zijn en de leider officieel ingezegend. Bij Beth Yeshua is dit het geval en wij werken internationaal samen, met name met gemeenten in Israël.

Schriftuitleg
Centraal in iedere dienst staat de derasja – de schriftuitleg -, waarbij onderricht gegeven wordt in de diepere, fundamentele zaken en betekenissen, zoals deze vanuit de 3 wekelijkse lezingen, te weten uit de Tora, de Haftara (de profeten) en het Beriet Chadasja (het Nieuwe Testament), tot ons komen.

Studie
Iedere week voorafgaande aan de dienst is er uur, waarin de parasjat hasjawoea, de Tora portie van de week, wordt doorgenomen. Bijbelschool Lamdeni geeft onderwijs in onderwerpen vanuit de gezichtshoek van Messiasbelijdend Jodendom, zie de website www.lamdeni.nl. Een speciale afdeling van studies voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van vrouwen wordt verzorgd door Elze Erwteman in de Midrasja (Bijbelschool) Lamdeni, zie ook de aparte website hiervoor: www.womanofvalor.org.

Goede zorg voor de jeugd
Aangezien er iedere week veel kinderen naar onze synagoge komen, hebben wij voor kinderen tot de leeftijd van Bar en Bat Mitswa 4 kindergroepen. Deze 4 kindergroepen heten:
– Gan Tinokot, voor baby’s van 0 tot 2½ jaar
– Gan Jeladiem, voor peuters van 2½ tot 5 jaar
– Beth Jeladiem, voor de leeftijd van 5 tot 8 jaar
– Beth Chinoech, voor kinderen tussen de 8 en Bar- en Bat Mitswa leeftijd
– Beth haNoar, voor tieners tussen Bar- en Bat Mitswa en de 15-jarige leeftijd.
– De oudere jeugdgroep Lev, leeftijden: 16 tot en met 21 jaar.