Heilige dagen

“Dit zijn de vastgestelde feestdagen van Adonai .”
Wat zijn dit voor dagen en waar vinden zij hun oorsprong? In Wajikra (Leviticus) 23:1 zegt de Eeuwige tegen Mosjee: “Spreek tot de Kinderen van Jisrael en zeg hun: De vastgestelde feestdagen van de Eeuwige, die jullie als een oproep tot bijzondere wijding moeten afkondigen, dat zijn Mijn feestdagen”. (Dasberg vertaling)
 
In vervolg op deze bijzondere uitspraak gaat de Eeuwige verder met het onderwijzen van Mosjee, namelijk dat deze zeven vastgestelde feestdagen Zijn (G’ds!) vastgestelde feestdagen zijn, Heilige Dagen, die moesten worden gehouden door heel Israël en alle vreemdelingen die in hun midden woonden. Deze dagen zijn het eigendom van de Eeuwige (“Mijn feestdagen”). Toch is er een duidelijke reden waarom men ze de Joodse Feestdagen noemt: weinig andere volken erkennen deze dagen als van toepassing.

De zeven vastgestelde feestdagen, in het Hebreeuws “mo’adee HASJEM”, die in het hierboven genoemde hoofdstuk worden genoemd, aangevuld met andere speciale dagen, zijn:
 
• Sjabbat, de zevende dag van de week; de rustdag en dag van heilige samenkomst.

• Pesach. Herinnering aan de machtige daad van de Eeuwige, waarmee Hij Israël met groot machtsvertoon uit Egypte leidde waar ons volk meer dan vierhonderd jaar ontberingen had gekend, waaronder slavernij en lijfeigenschap. Speciale lezing op Sjabbat (Chol Hamo’ed): Hooglied.

• Chag Hamatsot, vertaald: het Feest van de Ongezuurde Broden. Wij eten zeven dagen matzes en geen zuurdesem is in onze huizen, om ons er aan te herinneren dat we matzes aten toen we Egypte verlieten. Er was geen tijd om het deeg te laten rijzen.

• Sjawoe’ot, Wekenfeest, in het Nederlands ook vertaald met Pinksteren. Vanaf de dag na de Sjabbat na Chag haMatsot tot de dag na de Sjabbat zeven volle weken later, tellen we de Omer. Een Omer is een maat waarmee de hoeveelheid meel werd afgemeten, die gedurende die telling iedere dag naar de Tempel moest worden gebracht, om de Eeuwige te danken voor Zijn zorg. Speciale lezing: Megilla (brief) van Ruth.

• Jom HaTeroea, ook genoemd Rosj haSjana – Dag der Bazuinen -, is de dag waarop er op de Sjofar wordt geblazen. Vanaf die dag tot Jom Hakippoeriem, tien dagen lang, worden wij opgeroepen na te denken over onze gedragingen en in reinheid terug te keren tot de Eeuwige, waarbij wij Hem alle zaken belijden, die tussen Hem en ons in staan teneinde de verzoening te zoeken, die we zo hard nodig hebben.

• Jom HaKippoeriem, Grote Verzoendag. Op deze dag ging de Kohen haGadol, de Hogepriester, de Heiligste plaats van de Tempel, het Heilige der Heiligen, binnen en deed verzoening voor alle zonden van de natie. Het is de betekenisvolste, plechtigste, ernstigste dag van het Bijbelse (lees ‘Joodse’) jaar. Nu we op dit moment geen Tempel hebben kunnen onze zonden niet meer verzoend worden in de Tempel. De Eeuwige is echter genadig en heeft ons niet zonder Zijn mogelijkheid tot verzoening gelaten. Yeshua, Zijn Gezalfde, heeft de prijs voor onze zonden betaald, voordat de Tempel kon worden vernietigd. Speciale lezing: Jona.

• Soekot, Loofhuttenfeest. Tijdens dit feest denken we aan de tijd, dat wij in een tent woonden tijdens ons veertigjarig verblijf in de woestijn. Het is een heerlijk feest, want het brengt ons weer te binnen hoe de Eeuwige zelfs voor onze meest elementaire behoeften zorgt. Speciale lezing: Megilla (brief) van Prediker.

• Chanoeka, Lichtfeest dat de overwinning over de Syrische legers in de tijd van het Griekse overheersing herdenkt. Olie voor slechts een dag zorgde voor acht dagen licht in de kandelaar van de herstelde en opnieuw ingewijde Tempel. Een wonder van de Eeuwige had dat mogelijk gemaakt.

• Poeriem, Feest dat de overwinning herdenkt over de troepen van de Perzen. Deze Perzische troepen stonden onder de leiding van Haman, eerste minister van koning Achasjverosj. Koningin Ester heeft, onder leiding van haar oom Mordechai, de medewerking van de koning weten te krijgen. Lezing: Megilla (brief) van Ester.

• Tisja b’Aw, Negende Aw. De datum waarop onze beide Tempels zijn verwoest. Speciale lezing: Megilla van Klaagliederen.

Bovenstaande opsomming bevat slechts een zeer beknopte uitleg van iedere Mo’ed (vastgestelde feestdag). We nodigen u uit om hierna verder te lezen op onze Feestenpagina’s. Daar kunt u leren en simpelweg genieten van de rijkdom die de Almachtige ons gegeven heeft, met het doel ons dichter bij Hem te brengen. Moge Hij u zegenen en in Zijn waarheid leiden op weg naar de eeuwigheid.