Intro oud

The foundation of it is: faith in the G-d of Israel, the G-d of Avraham, Yitzchak and Ya’akov. Then and now it’s all about faith in and application of the Torah of Moses, our Jewish prophets and the holy writings and about faith and trust in Messiah Yeshua (Jesus). We see people receive deeper insight in the Jewish origin of their faith. And we experience that our faith in Messiah is being expressed by the joy of our Jewish culture, history and rich inheritance.
 
Het fundament van het Joodse geloof is: geloof in de G’d van Israël, de G’d van Awraham, Jitschak en Ja’akov. Toen en nu gaat het om geloof in en toepassing van de Tora van Mosjee, onze Joodse profeten en de heilige Geschriften en om het geloof in en vertrouwen op de Messias, Yeshua (Jezus). We zien mensen een dieper inzicht krijgen in de Joodse oorsprong van hun geloof. En we ervaren dat ons geloof in de Messias uitdrukking krijgt door de vreugde van onze Joodse cultuur, geschiedenis en rijke erfenis.