Introductie januari-maart 2021

Welkom beste volhouders,

Koning Salomo heeft de visie vorm gegeven, die zijn zoon David als beeld had ontvangen. De Eeuwige zag David als iemand met volkomenheid van hart en oprechtheid1). Hij zag hem leven met oprechtheid. Nu moest Salomo maar zien, dat hij aan dat beeld, aan die inmiddels geschapen verwachting kon voldoen. En dat deed Salomo. Hij begreep het beeld en vatte de visie. En uiteindelijk stond daar het Huis van G’d, op het snijpunt van hemel en aarde. Zijn hart en ziel lagen in dat huis, dat Salomo had gebouwd. Dat ging niet zonder moeite, al lijkt dat op afstand van wel. Salomo heeft gebeden en gesmeekt aan de Eeuwige om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen en te kunnen voldoen aan de hemelse visie die zijn vader David had ontvangen. Niet van zo maar een gebouw, maar als een aardse afdruk van een hemels verblijf.

Salomo had volgehouden, ook in het verzamelen van de bouwmaterialen en het aansturen van de bouwers en de architect, om de visie ook volkomen te weten te vertalen. Hierdoor was het dat de Eeuwige tegen hem heeft gezegd: “Ik heb jouw gebed en jouw smeking gehoord, die jij voor mijn aangezicht opgezonden hebt. Ik heb dit huis dat jij gebouwd hebt, geheiligd, door Mijn naam daar voor altijd te vestigen. Mijn ogen en Mijn hart zullen daar te allen tijde zijn”. Mogen wij ook zulke volhouders zijn en G’ds huis bouwen. En dat het daar zal zijn, waar G’d Zijn naam vestigt en waar Zijn ogen en hart te allen tijde zullen zijn. Het is de Messias die G’ds ogen en hart op aarde zijn. En Zijn naam is Yeshua.

Met een hartelijke groet,
en een goed en gezond 2021!
namens het Melach HaArets Digitaal team,

Lion Erwteman
1) Lees 1 Koningen 9:1-3