JNEF Eerstelingen-Projecten nov-dec 2020

 

 


De rechtvaardigen zullen leven

Afhankelijk
Tijdens de drie Opgangsfeesten waarvan we het eerste van dit Joodse jaar 5781, namelijk Loofhuttenfeest, zojuist achter ons hebben, is de opdracht in Tora dat we de eerstelingen van de oogst naar de Tempel in Jeruzalem te brengen. Een grote hoeveelheid mensen trok jaarlijks op naar Jeruzalem om deze opdracht uit te voeren. In deze tijd vieren we de feesten nu overal in de hele wereld en kunnen we deze opdracht zoals in Tora gegeven niet op die manier uitvoeren. Deze geboden laten ons beseffen hoe afhankelijk we zijn van wat de opbrengst van de aarde voor ons voedsel is. Hoe kunnen we gezond blijven wanneer we geen voedsel krijgen?

Overleven
Vanaf onze geboorte huilen we om voedsel en ontwikkelen we ons tot een volwassen mens, wanneer we ons dagelijks voedsel krijgen. De behoefte aan voedsel stopt zodra ons leven tot een einde komt. Noach kreeg de opdracht om voedsel in de ark mee te nemen om te overleven. Het Hebreeuwse woord voor voedsel is machal en houdt plantaardig en dierlijk voedsel in. Dit woord voor voedsel is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord voor eten: le’echol. Toen Jozef in Egypte onderkoning was en hij dit land door de vreselijke tijd van geen oogst en voedselschaarste heen loodste, was dat overleven.

Oorzaak van honger en gebrek
Ook Jacob en zijn familie overleefde op deze manier de periode van hongersnood en kwam naar Egypte om te overleven en voedsel te krijgen in deze barre tijden. Voedsel hebben we nodig om te kunnen leven. Waar heeft het gebrek aan voedsel mee te maken? Psalm 37 lijkt een antwoord te geven op de vraag wat de oorzaak zou kunnen zijn van honger en gebrek in deze wereld. De strijd tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen is in deze psalm beschreven en heeft gevolgen voor deze wereld en haar bewoners. In vers 25 staat: “Ik ben jong geweest en nu ben ik oud geworden. Maar ik heb nooit gezien dat de rechtvaardige in de steek wordt gelaten, of zijn nageslacht zien bedelen voor brood.”

Antwoord
Dit vers schept een probleem, want we zien juist veel honger op deze aarde en ook mensen die verlaten zijn en in nood. Zouden zij onrechtvaardig zijn? Of de uitbuiters? Andere verzen van deze psalm lijken een antwoord te geven op deze situatie en voor een oplossing te zorgen namelijk, dat het wijst op een probleem van gebrek aan balans in de wereld. Die balans ontbreekt door de strijd van gerechtigheid tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen op deze aardbol. Er ontstaat onbalans door situaties als in vers 1: kwaaddoeners; vers 2: listigheid; vers 3: snode plannen smeden tegen de rechtvaardigen; vers 14: de goddelozen hebben het zwaard getrokken en de boog gespannen om de ellendigen en armen neer te vellen en hen die oprecht wandelen, neer te slaan.

De rechtvaardigen zullen leven. En winnen!
Denk aan de gruwelijke recente onthoofding van leraar Samuel Paty, halverwege de afgelopen maand oktober in Frankrijk, een brute daad jegens een onschuldig mens die zijn werk oprecht probeerde te doen. Overigens, nauwelijks aanacht in de Nederlandse media. Het goede nieuws is, dat de rechtvaardigen de strijd om gerechtigheid zullen winnen, zoals we lezen in de verzen 16-19, “Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van de goddelozen. Want de kracht van de goddelozen zal worden gebroken. En de Eeuwige ondersteunt de rechtvaardigen. Adonai kent de dagen van de oprechten, hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil, in de dagen van honger worden zij verzadigd.”

Woorden en daden
Er is kennelijk een verzadiging die meer is dan het brood van deze aarde. Yeshua zegt in Johannes 6:51, “Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. Het brood, dat Ik geven zal, is mijn lichaam, voor het leven van de wereld.” Adonai zal verzadiging en eeuwig leven geven. Het aardse brood, voedsel moet leiden tot het deelhebben aan het hemelse brood: Messias Yeshua. Gelovigen drukken dat uit in hun deelname aan de Maaltijd van Yeshua: brood en wijn. Ons werk op deze aarde is, dat we barmhartigheid tonen aan onze medemensen en Messias Yeshua verkondigen.

Hulp aan Israël
Dat doen de Eerstelingen in Israël. Zij doen er alles aan om in deze moeilijke tijd voedsel uit te delen aan de mensen die niet voldoende geld hebben om eten te kopen. Ook wijzen zij hen naar het hemelse brood. De laatste maanden van 2020 verdeelt het Joods Nationaal Eerstelingen Fonds (JNEF) de bijdragen voor voedselhulp in Israël over enkele organisaties, waarvan bekend is via betrouwbare bronnen in Israël, dat zij een uitstekend werk doen.  Hartelijk bedankt voor uw bijdragen aan het JNEF!

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten en Projectgroep
Tiferet Yeshua is een gemeente in Tel Aviv, gesticht door Ari en Shira Sorko-Ram. Iedere week deelt Moti Cohen en zijn staf voedsel uit aan drugsverslaafden; ook aan mensen die verstrikt zijn in prostitutie, onder meer door armoede. Nu Israël in zijn tweede nationale quarantaine is beland en het hele land is afgesloten, bevinden mensen die al in moeilijke omstandigheden waren beland, zich in nog ernstigere situaties. Bijdrage JNEF: € 750.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Er is in deze ernstige tijd meer geweld dan ooit vanwege alle stress die mensen ervaren. Aan de rand van de stad Jeruzalem is een tehuis voor uit huis geplaatste kinderen, die niet thuis kunnen wonen vanwege seksueel misbruik en ander geweld. Een arts die daar vrijwillig dienstdoet en die bij ons bekend is, heeft ons JNEF gevraagd om financiële ondersteuning. De tijden in Israël zijn uitermate ernstig, terwijl de 130 kinderen in dit huis voortdurend moeten worden gevoed en gekleed. Het JNEF wil graag regelmatig aan dit project meewerken. Bijdrage JNEF: € 750.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d. plus Projectgroep 5: Brengen van het goede nieuws
Het voedselprogramma HaMotsi van Netivyah is populair in Jeruzalem en werkt samen met de sociale dienst daar. Vanwege de ernst van de situatie zijn mensen die er het slechtst aan toe zijn met voorrang toegevoegd aan dit programma. Tegelijkertijd worden zij die het ternauwernood redden, van de lijsten worden afgevoerd. Dat stemt ons zorgelijk vanwege de ernst van de situatie. Het JNEF geeft deze maanden extra zodat er meer voedsel kan worden ingekocht. De bijdrage van het JNEF is: € 2500. Netivyah verkondigt Messias Yeshua vandaar dat projectgroep 4 en 5 voor deze gift samenvallen. Hartelijk dank voor uw trouwe giften!

Elze Erwteman

Het totale bedrag aan financiële ondersteuning in de periode november-december 2020
bedraagt € 4000,-

Bankgegevens JNEF
Overmaking graag via PayPal of bank:
IBAN: NL90RABO 0379 8190 07
 BIC of SWIFT code: RABONL2U
T.n.v.: Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam
Vermeld: JNEF (plus eventueel project)

Contact met het JNEF:
Tel.: 020 – 890 69 50 (di. en do. 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: jnef@beth-yeshua.nl