Joods Kerkgenootschap Beth Yeshua, uitgebreidere beschrijving

Kerkgenootschap Beth Yeshua, waaronder de Joodse Messiasbelijdende gemeente; met RSIN 821015680 (RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer).

Contactgegevens:
Beth Yeshua, Joodse Messiasbelijdende Gemeente
Veluwelaan 20, 1079 RA Amsterdam
Telefoon: 020-8906950 (di. en do., 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: info@beth-yeshua.nl
https://www.beth-yeshua.nl

Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): openbare wekelijkse diensten, vieringen van alle Joodse feestdagen, Joods onderwijs, leuke activiteiten, interessante lezingen, cursussen, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-pastorale zorg, diakonale zorg. De gemeente heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit vijf leden. Elk van de drie steunstichtingen heeft een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De Stichting BeitHamidrash heeft een stuurgroep, Shofar Hamashiach genaamd, die twee keer per jaar een eendagsconferentie organiseert, in het voorjaar en in het najaar. De gemeentelijke activiteiten staan onder eindverantwoordelijkheid van de Rosj Kehilla (hoofd van de gemeente), in de persoon van L.S. Erwteman. Voor deze werkzaamheden ontvangt hij een bijdrage in verband met gemaakte kosten.

Alle praktische taken, zoals die van teamleiders, huisgroepsleiders en bestuursleden van de gemeenten en haar steunstichtingen, worden uitgevoerd door vrijwilligers, die dit doen vanuit hun betrokkenheid en enthousiasme, en daarbij vrijwillig hebben afgezien van een vrijwilligersvergoeding.

Wel komen door hen gemaakte kosten eventueel in aanmerking voor vergoeding. Daar waar vrijwillig is afgezien van een vrijwilligersvergoeding bestaat de mogelijkheid deze aan te merken als een (fiscaal aftrekbare) gift voor zover de vrijwilligersvergoeding niet meer dan € 150,- per maand en tevens niet meer dan € 1.500,- per jaar bedraagt.

Overzicht van Baten en Lasten 2022 vindt u hier