Misjpatiem

In de parsje Jitro hebben we kunnen lezen hoe de Eeuwige Zijn Tora gaf om het de mens mogelijk te maken zich met Hem te verbinden, op Zijn golflengte. Hierv�r was er een onoverbrugbare kloof, die mens en Gd van elkaar scheidde. In Misjpatiem gaat het erom hoe je als mens op deze Tora moet reageren, hoe ver onze verbintenis met en betrokkenheid tot Hem gaat. Wat hebben we geleerd van ons verblijf in Mitsrajiem (Egypte) en wat doen wij ermee in onze houding naar G’d toe en naar de wereld om ons heen, in hoever zijn wij bereid om te veranderen en ons door Gd en Zijn rechtsvoorschriften te laten gezeggen? Het eerste voorschrift dat in deze parsje genoemd wordt, gaat over het bejegenen van slaven. Hoe kan een volk, nauwelijks bevrijd uit de slavernij, zich nog volledig bewust van alle verschrikkingen, zich gaan vormen tot een natie waarin slavernij bestaat?

Hoe kon G’d verklaren op de berg Sinai dat Hij diegene was die ons uit het land Egypte, uit het huis van slavernij geleid had (Ex.20:2), en toch slavernij toestaan? Hebben de Isra�ieten niets geleerd van hun ervaringen in Egypte? Dit voorschrift is een van de vele compromissen die verlangd worden als men de mentaliteit als ook de leefstijl van een volk (lees ook gemeente) wil veranderen. Als er dan nog slaven zijn, ga er dan goed mee om. De Tora geeft regels voor een volmaakte gemeenschap, maar de Isra�ieten plus Geriem (ingevoegden) zijn keer op keer afgedwaald van de Tora. De Tora erkent de menselijke tekortkomingen en geeft daarom een doel om naar te streven. De Tora erkent dat de Isra�itische gemeenschap niet volmaakt is, maar het doel is wel volmaaktheid, de Eeuwige dienen met alles waartoe je bij machte bent. Velen zullen G’d dienen, maar tegelijkertijd ook zichzelf. Wij zijn samen met Gd partners in het herstellen van de wereld (Tikkoen Olam).

De Eeuwige overtuigt ons ervan dat we de wereld niet in �n dag kunnen veranderen, het moet stap voor stap gebeuren. De Haftaralezing is duidelijk over wat er gebeurt als wij tegen de Tora ingaan, als we Gd willen blijven zijn door net als de Eeuwige tussen beide kalfsdelen door te gaan (Jer.34:18) zoals Gd bij Abraham (Gen.15:17) tussen de delen door ging, als wij vasthouden aan onze posities, als wij ons schuldig maken aan roddel, manipulatie en het verbuigen van waarheden voor ons eigen voordeel of ten voordele van vrienden (Ex.23:1-6). In deze parsje worden daarvan genoeg voorbeelden gegeven. Gaan wij de uitdaging aan om de hele Tora te doen volgens de wil van de Eeuwige? Aan u is de keuze! Of volgen wij ons eigen plan en worden wij ongehoorzaam aan Gd? Kiest u voor bevrijding of voor slavernij? Sjaoel (Paulus) zegt in Gal.5:1: Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Yeshua ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.