Op naar het Gan Eden niveau

Wandelen in de wegen van de Eeuwige
De Grote Verzoendag geeft het centrale thema weer, dat ons elke dag, elke Sjabbat en op elk Bijbels feest behoort bezig te houden. Verzoenen is een woord, dat een actie uitdrukt waarbij minimaal twee partijen betrokken zijn. In het dagelijks leven is verzoening een moeilijke zaak. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen dat er verzoening heeft plaatsgevonden door een van de partijen. Dit gebeurt wanneer degene die iets goed te maken heeft, uit gemak, brutaliteit of psychologische dissociatie eenzijdig vaststelt dat het “nu weer goed is”. Nare voorbeelden hiervan zijn te vinden in situaties waarbij iemand op grond van de Bijbel claimt dat degene die ergens het slachtoffer van is geworden, behoort te vergeven en te verzoenen om zijn oprechte geloof te bewijzen. Geestelijke afpersing kunnen we dat noemen. Sommige theologen beweren dat er geen verzoening meer nodig is, omdat Yeshua (zo wordt Zijn naam door hen geschreven) alles al in orde heeft gemaakt. De grote vergissing is, dat men denkt dat de enige die iets goed te maken zou hebben, Yeshua zou zijn, omdat wij dat toch niet zouden kunnen. Wat Yeshua, de Messias van Israël, echter heeft gedaan, is te vergelijken met het resetten van een vastgelopen systeem, zoals een horloge of een computer. Het systeem kan uit zichzelf niet meer opnieuw gaan werken en heeft hulp van buiten nodig. Wanneer die er eenmaal is geweest, is het van belang dat het nu weer losgemaakte systeem blijft lopen. Wandelen in de wegen van Eeuwige, noemt de Bijbel dat, zoals Chanoch (Henoch).

Het Gan Eden niveau
In Wajikra, Leviticus 26:3 wordt Israël opgedragen om in de inzettingen te wandelen van de Eeuwige, om gezegend te worden. Israël kende de Eeuwige, maar was vastgelopen en liep steeds opnieuw vast. Zelfs de beste losgemaakte heilige moet blijven wandelen in of op de wegen van de Eeuwige. Want we moeten allemaal uiteindelijk op het hoogste niveau terechtkomen dat van ons vereist wordt: het Gan Eden niveau. De G’d van Israël eist dus training van ons. Oefenen en blijven oefenen, elke dag opnieuw, elke Sjabbat opnieuw en elk jaar opnieuw. Dit is afhankelijk van met welk gebod we te maken hebben. Wie in de G’d van Israël gelooft, die in de Bijbel wordt beschreven, weet dat gelovigen hun verzoening dienen uit te werken. De Bijbel geeft aan hoe je dat kunt doen: “Waarmee zal de jongeling zijn levensweg rein houden? Als hij dat houdt volgens Uw woord. Ik zoek U met mijn hele hart. Laat mij niet afdwalen van Uw geboden” (Tehiliem, Psalm 119:9-10). Hierbij gaat het niet om een wettische levenshouding, maar om iemand die vanuit de genade van G’ds behoudenis zijn hart laat reinigen. Daarom zegt David: “Ik koester Uw woord in mijn hart, opdat ik niet zondig tegen U” (vers 11).

Verzoening uitwerken, een must
We leefden in Gan Eden (het Paradijs) in een volmaakte wereld, waar we de daar aanwezige verleiding gemakkelijk konden weerstaan, door volledig gehoorzaam te blijven aan de Eeuwige. Ongehoorzaamheid bracht ons buiten die wereld. De band met de Eeuwige werd toen veel losser. Vanaf dat moment  zou dezelfde Verleider veel meer macht hebben en veel gemakkelijker kunnen misleiden. Om de relatie te herstellen was en is verzoening nodig. Vanuit de herstelde relatie kan de Eeuwige dan herstel aanbrengen in onze levens, ons genezen en bevrijden en ons gebruiken om Zijn Koninkrijk verder te laten groeien. Maar ons leven buiten Gan Eden is gemakkelijk beïnvloedbaar en we zijn zo weer verder weg van de Eeuwige. Daardoor is opnieuw verzoening nodig en wel zo, dat de Eeuwige niet gaat denken dat we met een spelletje bezig zijn. Bovendien is er een sterke kracht in deze wereld die mensen laat denken dat ze al goed zijn, hetzij door hun goede daden zonder eerst G’d te erkennen, hetzij door G’d wel te erkennen, maar vervolgens te denken dat de geboden niet meer van toepassing zijn. Terwijl het juist de geboden zijn die ons helpen bij de verzoening en de uitwerking van onze behoudenis.

Chatima tova
Wie laat zich tegenwoordig door de Eeuwige toespreken om gecorrigeerd te kunnen worden? Correctie kan nodig zijn om G’d te erkennen en om, vanuit onze kennis van de Eeuwige, de Tora te ontdekken als handleiding tot verzoening. Correctie kan ook nodig zijn om G’ds reiniging te ontvangen, niet eenmaal, maar steeds weer. Het is bijna niet te geloven dat wij degenen zijn geweest die de relatie met de Eeuwige hebben verbroken en dat we bereid zijn dit steeds opnieuw te doen. En dat Hij ons wil verzoenen met Hem. Dat is Zijn initiatief. Hij is het ook die de weg aangeeft hoe deze verzoening moet verlopen. Deze weg van verzoening heeft markeringspunten, zoals we al zagen onder het kopje “Het Gan Eden niveau”: dagelijkse, wekelijkse (de Sjabbat) en jaarlijks terugkerende zeven hoofdfeesten, zoals we die heel duidelijk in bijvoorbeeld Wajikra, Leviticus 23 kunnen nalezen. En onder die zeven feesten valt Jom Kippoer, Grote Verzoendag. Zoek Zijn licht om in te wandelen. Ik wens u een verfrissing toe in uw relatie met de Eeuwige. Tsom kal, een licht vasten op Jom Kippoer. En chatima tova, dat u ingeschreven mag zijn in Sefer Hachajiem, het Boek van het Leven.