Privacyverklaring

Privacybeleid Beth Yeshua en steunstichtingen, te weten: Stichting Beth Yeshua Nederland, Stichting BeitHaMidrash en Stichting Alefbet

Beth Yeshua en steunstichtingen achten uw privacy noodzakelijk en van belang. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van Beth Yeshua en haar steunstichtingen (zie boven), een kerkgenootschap en stichtingen met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Amsterdam. Beth Yeshua en haar steunstichtingen zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; Beth Yeshua onder nummer 34344037, de Stichting Beth Yeshua Nederland onder nummer 41212252, de Stichting BeitHaMidrash onder nummer 41217544 en de Stichting Alefbet onder nummer 32083829.

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door vrienden, donateurs (aan de gemeente en/of aan ons Joods Nationaal Eerstelingen Fonds) en relaties verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan- en het gebruik van de webshop HaOr en andere websites, studiedagen.

Gegevensverwerking
Wij houden een vrienden- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Beth Yeshua en/of een of meer van haar steunstichtingen (bijvoorbeeld een publiek persoon of een deelnemer aan een evenement, een abonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.

Het werk van Beth Yeshua wordt financieel ondersteund door giften van vrienden en leden. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) van onze leden – tevens in het ledenregister – en studenten en bezoekers van onze studiedagen om te informeren over onze evenementen.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer iemand zich aanmeldt, wanneer iemand zich online of offline inschrijft, of wanneer iemand een bestelling doet via onze webshop HaOr.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Contact met onze relaties
E-mail
Wilt u minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u uzelf op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt of door een e-mail naar de administratie te sturen (info@beth-yeshua.nl).

Uw rechten
Gegevens wijzigen of verwijderen
Via onze administratie kunt u ons verzoeken de gegevens die wij over u verzamelen te laten wijzigen of te verwijderen. Dat kan telefonisch (020 – 890 69 50, di., do, 9.30 – 17.00 uur), of per e-mail (info@beth-yeshua.nl).

Sommige gegevens kan Beth Yeshua en/of haar steunstichtingen niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Inzage & overdraagbaarheid
U kunt op elk moment inzage vragen in uw gegevens. Een dergelijk verzoek kunt u doorgeven aan Beth Yeshua en/of een van haar steunstichtingen, via (info@beth-yeshua.nl). Beth Yeshua is verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom kan Beth Yeshua contact met u opnemen per telefoon of e-mail.

Beveiliging
Beth Yeshua en haar steunstichtingen hebben de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor, dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Beth Yeshua en haar steunstichtingen gebruiken Secure Sockets Layer (SSL) op de websites, te weten:
https://www.beth-yeshua.nlhttps://womanofvalor.orghttps://www.lamdeni.nl). Secure Sockets Layer is een protocol, dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Wijzigingen
Beth Yeshua en haar steunstichtingen behouden zich het recht voor, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.

Versie: 23 mei 2018