Joods Nationaal Eerstelingen Fonds
oase voor Messiasbelijdend Israël

getuigenis van leven en beweging

 

De eerste oogst
De Tenach beschrijft dat er een tijd komt, waarin Israël, waar ook ter wereld op dat moment, tot geloof zal komen. Of het nu de profetie van Ezechiël is, dan wel Sjaoel (Paulus) in zijn brief aan de gelovigen in Rome, deze belofte staat duidelijk beschreven. De eerste “oogst” van deze opwekking onder Israël is ook in Nederland zichtbaar in de vorm van de Joodse Messiasbelijdende beweging. Deze tak van jodendom vormt een uniek getuigenis, dat er bijna 2000 jaar niet is geweest, maar nu al weer ruim 25 jaar groeiend aanwezig is, in Israël en bijna alle landen in de wereld. Een getuigenis van leven en beweging.

Door de jaren heen heeft de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua, in 1991 opgericht door Lion en Elze Erwteman, een toonaangevende rol gespeeld in het uitdragen van haar visie in Nederland. In 1996 is het Joods Nationaal Eerstelingen Fonds (JNEF) opgericht. Dit Fonds wordt vanaf haar oprichting beheerd door de Stichting Beth Yeshua Nederland. De naam “Eerstelingen” werd gekozen vanwege het feit, dat Messiasbelijdende Joden de eerste “oogst” zijn van een wereldwijde opwekking onder de Joden. Diverse joodse Messiasbelijdende instellingen in Israël zijn door het JNEF financieel geholpen, met een bedrag van ruim € 40.000 per jaar. Het fonds is erkend als ANBI*.

De projecten onder dit Fonds
Het JNEF kent de volgende projectgroepen:
1. Algemene Fonds
2. Gemeenten
3. Mensen in nood
4. Centra voor Tora onderwijs
5. Brengen van het Goede Nieuws

Projectgroep 1: Algemene Fonds
Twee keer per jaar bezoekt een afvaardiging van het bestuur van de Stichting een aantal projecten in Israël die worden ondersteund. Ook nieuwe projecten worden op locatie beoordeeld. Het bestuur kan uit het Algemene Fonds projecten ondersteunen die de meeste urgentie hebben. Tevens worden vanuit dit belangrijke deel van het Fonds alle kosten betaald om het JNEF toekomst te blijven geven.

Projectgroep 2: Gemeenten
De steun van het JNEF gaat uit naar gevestigde, stabiele gemeenten. Het gaat hierbij om gemeenten in Israël die goed bekend staan, leiderschap hebben met een bewezen joodse Messiasbelijdende visie en met duidelijke, vruchtbare resultaten.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Herhaaldelijk wordt het JNEF geconfronteerd met schrijnende situaties in Israël. We spreken veel mensen die hulp nodig hebben. Ook komen we organisaties tegen die onder het mom van hulp veel geld weten op te halen en dat niet bij de door hen geadverteerde projecten terecht laten komen. Ook hier moet er goed worden nagegaan of organisaties bonafide zijn. Slachtoffers van terroristische aanslagen hebben onze steun nodig. Dat geldt ook voor overlevenden van de Sjoa, de Tweede Wereldoorlog. Dan zijn er mensen die op straat leven en onderdak en een programma om te genezen van verslavende middelen nodig hebben. Een grote groep bestaat uit mensen die onder de armoedegrens leven. Al deze mensen ontvangen onze financiële steun en ons gebed.

Projectgroep 4: Soepkeukens, lone soldiers, e.d. 
Onderwijs over Tora, Profeten, Geschriften en Nieuwe Testament is onmisbaar om de visie van Messiasbelijdend jodendom te bewaren voor het nageslacht. Dat onderwijs leidt op tot leiderschap, dat nodig is in de joodse Messiasbelijdende beweging. En dit onderwijs geeft mensen ook in het algemeen de rijkdom van bijbels inzicht en de visie die leidt tot groter geloof en de daaruit vloeiende daden. Werkelijk joods Messiasbelijdend onderwijs is een zeldzaam artikel, ook in Israël. Vandaar dat het JNEF kritisch kijkt naar hetgeen wordt aangeboden. Alleen het beste is goed genoeg en verdient uw ondersteuning.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Het is een bijbelse opdracht het Koninkrijk van de Eeuwige van Israël en Zijn Messias te proclameren, in de eerste plaats aan Israël zelf. Daarmee ondersteunt het JNEF het brengen van hoop aan hen die zonder hoop zijn en troost aan de ontroostbaren. Het opzetten van nieuwe gemeenten met de juiste visie en daadkracht is een kostbare en dierbare zaak, die hulp nodig heeft. Vooral ook de jeugd heeft de boodschap van het Goede Nieuws nodig. Radio reikt tot over de grenzen van Israël en kan velen bereiken die zich binnenshuis veilig genoeg weten om bezig te kunnen zijn met de radicale boodschap van de Tora en het Nieuwe Testament. Het JNEF zorgt ervoor dat uw geld op de juiste plaatsen en bij de beste organisaties terechtkomt.

Publicaties in Melach HaArets
In het magazine Melach HaArets, dat 6 keer per jaar verschijnt, wordt regelmatig een update gegeven van de projecten die zijn ondersteund. Voor een abonnement kunt u contact opnemen via:
telefoon: 020 – 890 69 55
e-mail: mha@beth-yeshua.nl

*ANBI
De Belastingdienst heeft het JNEF erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u elke gift aftrekken van de belasting, binnen de daarvoor geldende regels. Deze erkenning geldt vanaf 1 januari 2008. Voor die datum kwamen al uw giften aan het JNEF automatisch in aanmerking voor belastingaftrek. Na 1 januari 2008 kan dat alleen als de instelling erkend is als ANBI. En dat is het JNEF, evenals Beth Yeshua en alle organisaties die daaronder ressorteren. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen, ontvangen in het kader van het algemeen belang. Wanneer u een legaat, lijfrente of andere schenking naar ons laat overmaken, komt uw geld daardoor volledig ten goede aan deze projecten. Bij vragen van mensen of zij het bedrag, dat zij van de belasting achteraf terugkrijgen, aan hun gift kunnen toevoegen, is ons antwoord, dat dit zeker mogelijk is. De keuze om dit te doen is echter volledig aan hen.

Contact met het JNEF
Voor vragen en suggesties, informatie over de organisaties die ondersteund worden en meer:
telefoon: 020 – 890 69 50 (di + do, 9.30 – 17.00 uur)
e-mail: jnef@beth-yeshua.nl

Bankgegevens
U kunt geld overmaken via:
bankrekening nummer: 37.98.19.007, IBAN: NL90RABO0379819007, BICcode: RABONL2U
t.n.v. Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam. Graag vermelden: JNEF.

Of klik hier: