JNEF Joods Nationaal Eerstelingen Fonds: ondersteuning voor Israël

Het JNEF helpt de armsten in Israël.

Contact met het JNEF
Telefoon: 020 – 890 69 50 (di. en do. van 9.30-17.00 uur)
E-mail: jnef@beth-yeshua.nl
Het JNEF ressorteert onder de Stichting Beth Yeshua Nederland, KvK: 41212252Met PayPal of CreditCard!
Uw overmaking kunt u ook doen via:
Bankrekening 37 98 19 007 (IBAN: NL90RABO0379819007;
BIC of SWIFTcode: RABONL2U)Ook via:
ING 377148 (IBAN: NL22INGB0000377148;
BIC/SWIFTcode: INGBNL2A)

Ten name van: Stg. Beth Yeshua Nederland, Amsterdam.
Graag vermelden: ‘JNEF’, plus eventueel project.

Het JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds) helpt de armsten in Israël. Uw hulp maakt het verschil. Dit Fonds is erkend als ANBI (belastingaftrekbaar). Betaling kan met VISA, Mastercard of PayPal.

Het JNEF ondersteunt projecten in Israël in november-december 2019 met € 3000,-

> november-december 2019: De volgende generatie Eerstelingen in Israël

Joseph Shulam is de stichter van Netivyah, dat in november haar veertig jarig bestaan heeft gevierd. Dit is een feestelijke gebeurtenis geweest, met deelnemers vanuit de hele wereld. Joseph schrijft in Teaching from Zion, juni 2019, pag. 16  onder meer: een opvolger vinden voor een werk als Netivyah is een moeilijke taak. Joseph heeft in die vijftig jaar zeer veel mensen getraind, maar hij moest tot inzicht komen dat het meestal verloren tijd is geweest omdat mensen hun eigen weg zijn ingeslagen na langdurig onderwijs.

Je kunt duizend discipelen hebben waarvan er niet een is die het werk waartoe je bent geroepen verder kan brengen en dit werk in een volgend stadium brengen. Joseph schrijft: Een discipel is iemand die hetzelfde DNA van jouw bediening heeft en doelen en visie op een volgend niveau kan brengen. Yeshua keek bij het kiezen van zijn discipelen naar de kwaliteiten die zij hadden en Hij koos hen uit op grond van deze kwaliteiten met een zelfde DNA, doelen, visie en bediening.

Yeshua verwachtte dat Zijn discipelen zouden doen wat Hij hen opdroeg. Het was niet gemakkelijk voor Petrus, Johannes en de anderen uit een vissersdorp aan de noordkant van het meer van Galilea om hun zaken achter te laten en deze rabbijn Yeshua plotseling te volgen terwijl zij hun eigen werk onmiddellijk moesten neerleggen en verlaten. Zij moesten ook hun families verlaten en Joseph is er van overtuigd dat er wat woorden van tegenwerping zijn gezegd door de vrouwen en kinderen die zo plotseling werden achter gelaten.

Er moet zorg zijn geweest hoe het nu verder moest met de families van deze mannen en de inkomens en zorg voor de gezinnen. Er is niet zoiets als een discipel die geen tijd en geld wil investeren voor zijn Meester en zelfs niet altijd goed behandeld wordt door zijn Meester. Al deze zaken horen bij een ware discipel en die zijn niet gemakkelijk te vinden. Ook is het zo dat een Meester kritiek zal ontvangen en soms verwerping van het volk. Dat leren we van het leven en werk van Mozes.

Joseph Shulam is nu 73 jaar en hij reist nog steeds de hele wereld af om te zorgen, dat er genoeg fondsen zijn om de armen van Jeruzalem te voeden. Inmiddels is Yuda Bachana de opvolger van Joseph Shulam, zowel voor het voedselhulpprogramma, als voor de prediking en algehele leiding van de gemeente Roeh Israël, die onder Netivyah functioneert. Er worden 530 mensen gevoed en tonnen voedsel uitgedeeld, binnen het HaMotsi programma van Netivyah. Dankzij uw bijdragen is het mogelijk om middels het JNEF een steentje in dit humanitaire werk bij te dragen, dat voor alle gezindten in Jeruzalem is. De gemeente Jeruzalem geeft daarbij aan, wie het nodig hebben. Dank u wel voor uw bijdragen!

Door middel van het JNEF kunt u helpen met specifieke projecten in Israël voor Messiasbelijdende Joden. U kunt geven aan de volgende projectgroepen:
1. Algemeen fonds; 2. Financiële hulp aan gemeenten; 3. Mensen in nood; 4. Soepkeukens, Lone soldiers, e.d.; 5. Brengen van het Goede Nieuws.

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Financiële hulp aan gemeenten
Avi en Chaya Mizrachi hebben AdonaiRoi gemeente gestart 1996 in Tel Aviv-Yafo. Ooit kwamen de cedars van de Libanon aan in de haven van Yafo. De cedars, die zijn gebruikt voor de deuren van de Tempel in Jeruzalem. AdonaiRoi is een gemeente, brengt het goede nieuws, verzorgt de armen, etc. Bijdrage JNEF: € 500.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Deze maanden helpen we een ouder Messias belijdend echtpaar met hun hoge medische rekeningen. Zij danken u voor deze hulp! Bijdrage JNEF: € 1000.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Yuda Bachana heeft het HaMotsi programma ontwikkeld en voert het nu al jaren uit. Joseph Shulam heeft de taak van gemeenteleider van de gemeente Roeh Yisrael van Netivyah op de schouders van Yuda gelegd. Het administratieve deel van de organisatie heeft Joseph in de bekwame handen van Daniel Stern gelegd. We zijn dankbaar zo nauw verbonden te zijn met dit belangrijke werk in Jeruzalem. Dank voor uw bijdragen! Bijdrage JNEF: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws
Dugit brengt het goede nieuws en hoort bij Adonai Roi, zie Projectgroep 2.

> september-oktober 2019: De vrijgekochten van de Eeuwige

Dr. David Stern schrijft in “Teaching from Zion”, december 2014: “De Messiasbelijdende Joden zijn de ‘Eerstelingen’ van het Joodse volk”, met de noodzakelijke toevoeging dat het Joodse volk als geheel heilig is (Romeinen 11:16). In de opeenvolgende hoofdstukken 9 tot en met 11 van de brief aan de Romeinen herinnert Paulus zijn lezers eraan, dat de beloften, die ook de belofte van het Land inhouden, aan het volk gegeven zijn (Romeinen 9:3-4). Het boek Jesaja zegt over deze landsbelofte: “De vrijgekochten van de Eeuwige zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen wegvluchten” (51:11).

Tot deze “vrijgekochten van Adonai” die met gejubel in Zion komen, behoren onder meer de Messiasbelijdende Joden. Zelfs al zouden er geen andere redenen zijn, dan toch is er de belofte van het Land aan het Joodse volk gegeven en letterlijk zou dat heden ten dage ten gunste kunnen zijn voor het overblijfsel, waar de Messiasbelijdende Joden ook toe behoren. Tot zover, aangepast, uit het artikel van Dr. David Stern. David is een geliefde man die nu in de tachtig is. Hij bezoekt de gemeente Netivyah in een rolstoel vanwege zijn chronische conditie.

Hij heeft de “Complete Jewish Bible” geschreven. Uit persoonlijk contact weten wij, hoe hard hij hieraan heeft gewerkt in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen mijn man en ik ook al vrienden met hen waren. Wij zijn hem dankbaar voor deze mooie Bijbel die ook in het Hebreeuws is vertaald en vele andere talen. Hij brengt hiermee het geloof van de Messiasbelijdende Joden in het juiste licht. Verder schrijft David over de relatie tussen de huidige Palestijnen en de Filistijnen uit de tijd van de Bijbel.

Hij schrijft: “De Filistijnen zijn afstammelingen van Jafet, terwijl de Palestijnen afstammelingen zijn van Sjem. De Filistijnen woonden in vijf steden aan de zeekust: Gath, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron. De naam Palestina was geïntroduceerd door de Romeinen, nadat zij het Land hadden veroverd en de reden voor deze naam was om er het Joodse volk mee te schofferen. De naam Palestina bleef echter bestaan tot aan de Stichting van de Staat Israël in 1948.” Dank voor uw giften aan het JNEF waarmee we de Messiasbelijdende Joden, de Eerstelingen, ondersteunen in Israël.

Door middel van het JNEF kunt u helpen met specifieke projecten in Israël voor Messiasbelijdende Joden. U kunt geven aan de volgende projectgroepen: 1. Algemeen fonds; 2. Financiële hulp aan gemeenten; 3. Mensen in nood; 4. Soepkeukens, Lone soldiers, e.d.; 5. Brengen van het Goede Nieuws.

Projectgroep 1: Algemeen Fonds
Deze projectgroep ondersteunt geoormerkte projecten, wanneer aanvulling nodig is in geval van onvoldoende saldo voor één van de specifieke projectgroepen. De beslissing tot aanvulling vanuit deze algemene Projectgroep 1 vindt plaats, wanneer het werk en het getuigenis van de Eerstelingen in Israël daarmee gediend zijn.

Projectgroep 2: Hulp aan gemeenten
Beit HaYeshua is een gemeente in Jeruzalem en een drugrehabilitatie centrum. In Israël zijn meer dan 20.000 drugsverslaafden en nog veel meer alcoholverslaafden. Er is te weinig overheidsgeld en rehab centra moeten sluiten. Het enige antwoord voor deze mannen en vrouwen is Yeshua Messias: Zijn liefde en Zijn macht om hen te redden uit de greep van deze vreselijke verslavingen. Dat is het werk van Beit HaYeshua. JNEF bijdrage: € 1000.

Projectgroep 3: Mensen in nood
Hulp aan een echtpaar op een kibboets in het noorden om hun medische rekeningen te kunnen betalen.
JNEF bijdrage: € 500.

Projectgroep 4: HaMotsi, lone soldiers, e.d.
Het HaMotsi programma van Netivyah voorziet in de nood van de sociaal zwakke mensen in Jeruzalem. Velen zijn niet in staat om met hun inkomen in de basisbehoeften van hun leven te voorzien. Dit unieke voedselprogramma ondersteunt de eigen waardigheid van sociaal zwakke mensen doordat zij het voedsel zelf kunnen kiezen en dan zelf bereiden. Verder is er zorg voor lone soldiers en ander humanitaire noden. JNEF bijdrage: € 1500.

Projectgroep 5: Brengen van het Goede Nieuws. Zie bijdrage aan Beit HaYeshua te Jeruzalem in Projectgroep 1.