Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2022 – April

1st of Nisan 5782 April 2 of 2022
פרשת תזריע Parashat Tazria
Torah: Leviticus 12:1-4 from Leviticus 12:1-13:59
שבת החודש Shabbat Hachodesh
ראש חודש ניסן Rosh Chodesh Nisan
Torah: Exodus 12:1-4 from Exodus 12:1-20
Haftorah: Ezekiel 46:7-10 from Ezekiel 45:18-46:15
Berit Chadashah: Hebrews 11:23-29

8th of Nisan 5782 April 9 of 2022
פרשת מצרע Parashat Metzora
שבת הגדול Shabbat Hagadol*
Torah: Leviticus 14:1-4 from Leviticus 14:1-15:33
Haftorah 1: II Kings 7:3-6 from II Kings 7:3-20
Haftorah 2: *Malachi 3:20-24 from Malachi 3:4-24 (HB); 4:3-6 from Mal.3:4-4:6 (EN)
Beriet Chadasja: Luke 1:11-17

15th of Nisan 5782 April 16 of 2022
פסח א׳ Pesach day 1
Torah: Exodus 12:21-51, Numbers 28:16-25
Haftorah: Joshua 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27
Berit Chadashah: Luke 22:1-11

16th of Nisan 5782 April 17 of 2022
פסח ב׳ Pesach day 2
1st day Omer count
Torah: Leviticus 22:26-23:44; Numbers 28:16-25
Haftorah: II Kings 23:1-9, 21-25

17th of Nisan 5782 April 18 of 2022
פסח ג׳ Pesach day 3
2nd day Omer count
Torah: Exodus 13:1-16, Numbers 28:19-25
Haftorah: Isaiah 53:7-10; Hosea 6:1-3
Berit Chadashah: Luke 24:33-47

18th of Nisan 5782 April 19 of 2022
פסח ד׳ Pesach day 4
3rd day Omer count
Torah: Exodus 22:24-23:19, Numbers 28:19-25

19th of Nisan 5782 April 20 of 2022
פסח ה׳ Pesach day 5
4th day Omer count
Torah: Exodus 23:1-26, Numbers 28:19-25 

20th of Nisan 5782 April 21 of 2022
פסח ו׳ Pesach day 6
5th day Omer count
Torah: Numbers 9:1-14, Numbers 28:19-25

21st of Nisan 5782 April 22 of 2022
פסח ז׳ Pesach day 7
6th day Omer count
Torah 1: Exodus 13:17-20 from Exodus 13:17-15:26
Torah 2: Numbers 28:19-21 from Numbers 28:19-25
Haftorah: II Samuel 22:21-25 from II Samuel 22:1-51
Berit Chadashah: Yochanan (John) 14:14-21

22nd of Nisan 5782 April 23 of 2022
פסח ח׳ Pesach day 8
7th day Omer count
Torah 1: Deuteronomy 15:1-4 from Deuteronomy 14:22-16:17
Torah 2: Numbers 28:19-21 from Numeri 28:19-25
Haftorah 1: Isaiah 12:1-4 from Isaiah 10:32-12:6
Haftorah 2: Song of Songs 3:1-4 (Song of Songs)
Berit Chadashah: Luke 22:12-22

27th of Nisan 5782 April 28 of 2022
יום השואה
Yom Hashoah

29th of Nisan 5782 April 30 of 2022
Parashat Achare Mot פרשת אחרי מות
Torah: Leviticus 16:1-4 from Leviticus 16:1-18:30
Haftorah: Amos 9:8-12 from Amos 9:7-15; I Samuel 20:18-42
Berit Chadashah: Romans 11:1-7