Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2022 – August

9 Av 5782 6 August 2022
דברים Devarim
Torah: Deuteronomy 3:1-5 from Deuteronomy 1:1-3:22
Haftarah: Isaiah 1:1-4 from Isaiah 1:1-27
Berit Chadashah: I Corinthians 3:11-17

10 Av 5782 7 August 2022
Fast of Tisha b’Av (9 Av)
Morning:           Torah: Deuteronomy 4:25-40
                           Haftarah: Lamentations, Jeremiah 8:13-9:23
Afternoon:        Torah: Exodus 32:11-14, 34:1-10
                           Haftarah: Isaiah 55:6-56:8, Lamentations

15 Av 5771 12 August 2011
טו באב Tu b’Av 15 Av, Sweetheart Dag

16 Av 5782 13 August 2022
ואתחנן Vaetchanan
Torah: Deuteronomy 4:36-40 from Deuteronomy 3:23-7:11
Haftarah: Isaiah 40:21-24 from Isaiah 40:1-26, first Consolation Haftarah
Berit Chadashah: Colossians 1:13-20

23 Av 5782 20 August 2022
עקב Ekev
Torah: Deuteronomy 8:1-4 from Deuteronomy 7:12-11:25
Haftarah: Isaiah 49:22-25 from Isaiah 49:14-51:3, second Consolation Haftarah
Berit Chadashah: Galatians 5:3-6

30 Av 5782 27 August 2022
ראה Re’eh
Torah 1: Deuteronomy 13:2-6 from Deuteronomy 11:26-16:17
Torah 2: Numbers 28:9-15
Haftara: Isaiah 66:1-24 or Isaiah 43:11-20 (usually: Isaiah 54:11-14 from Isaiah 54:11-55:5, third Consolation Haftarah)

Berit Chadashah: Romans 8:33-39.

1 Ellul 5782 28 August 2022
Rosh Chodesh Ellul Beginning of Ellul
Torah: Numbers 28:1-15