Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2022 – January

28 Tevet 5782 1 January 2022
פרשת וארא  Wa’era

Torah: Exodus 6:6-9 from Exodus 6:2-9:35
Haftarah: Ezekiel 28:25-29:1-2 from Ezekiel 28:25-29:21
Berit Chadashah: Romans 8:18-21

1 Shevat 5782 3 January 2022
Rosh Chodesh Shevat
Torah:
Numbers 28:1-15

6 Shevat 5782 8 January 2022
פרשת בא  Bo
Torah: Exodus 12:1-4 from Exodus 10:1-13:16

Haftarah: Jeremiah 46:25-28 from Jeremiah 46:13-28
Berit Chadashah: Hebrews 2:7-10

13 Shevat 5782 15 January 2022
פרשת בשלח  Beshallach
שבת שירה
 Shabbat Shirah
Torah:
Exodus 15:1-4 from Exodus 13:17-17:16

Haftarah: Judges 4:4-7 from Judges 4:4-5:31
Berit Chadashah: Hebrews 8:1-5

15 Shevat 5782 17 January 2022
טו בשבט Tu Bishvat 15 Shevat
20 Shevat 5782 22 January 2022
פרשת יתרו Jitro Jetro
Torah: Exodus 19:1-5 from Exodus 18:1-20:23

Haftarah: Isaiah 6:1-4 from Isaiah 6:1-7:6 and 9:5-6
Berit Chadashah: James 3:1-5

20 Sjewat 5782 22 januari 2022
פרשת יתרו Yitro
Torah: Exodus 19:1-5 from Exodus 18:1-20:23

Haftarah: Isaiah 6:1-4 from Isaiah 6:1-7:6 and 9:5-6
Berit Chadashah: Ya’akov (James) 3:1-5

27 Shevat 5782 29 January 2022
פרשת משפטים Mishpatim
Torah:
Exodus 23:20-23 from Exodus 21:1-24:18

Haftarah: Jeremiah 33:25-26 from Jeremiah 34:8-22 and 33:25-26
Berit Chadashah: Colossians 2:6-12