Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2022 – July

3 Tammuz 5782 2 July 2022
קרח Korach
Torah: Numbers 16:1-4 from Numbers 16:1-18:32

Haftarah: I Samuel 12:13-16 from I Samuel 11:14-12:22
Berit Chadashah: Jehudah (James) 1:5-12

10 Sivan 5782 9 July 2022
חקת Chukat
Torah: Numbers 20:7-11 from Numbers 19:1-22:1

Haftarah: Judges 11:12-16 from Judges  11:1-33
Berit Chadashah: Hebrews 6:1-6

17 Tammuz 5782 16 July 2022
בלק Balak
Torah: Numbers 24:1-5  from Numbers 22:2-25:9

Haftarah: Micha 6:5-8 from Micha 5:6-6:8
Berit Chadashah: Revelation 2:12-17

19 Tammuz 5782 18 July 2022
Fasting of 17 Tammuz

Morning:      Torah: Exodus 32:11-14, 34:1-10
Afternoon:   Torah: Exodus 32:11-14, 34:1-10
                      Haftarah: Isaiah 55:6-56:8

24 Tammuz 5782 23 July 2022
פינחס Pinchas
Torah: Numbers 28:1-5 from Numbers 25:10-30:1, HB

Haftarah: Jeremiah 1:4-8 from Jeremiah 1:1-2:3
Berit Chadashah: Matthew 11:10-15

1 Av 5782 29 July 2022
Rosh Chodesh Av Beginning of Av
Torah: Numbers 28:1-15

2 Av 5782 30 July 2022
מטות-מסעי Mattot-Mase
Torah: Numbers 32:1-5 from Numbers 30:2-36:13), HB

Haftarah: Jeremiah 2:11-13 from Jeremiah 2:4-28, 3:4
Berit Chadashah: John 11:49-54