Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2022 – November

11 Cheshvan 5783 5 November 2022
פרשת לך לך Parashat Lech Lecha
Torah: Genesis 12:1-5 from 12:1-17:27
Haftarah: Isaiah 41:8-11 from 40:27-41:16
Berit Chadashah: Luke 14:26-30

18 Cheshvan 5783 12 November 2022
פרשת וירא Parashat Vayera
Torah: Genesis 18:1-5 from 18:1-22:24
Haftarah: 2 Kings 4:30-34 from 4:1-37
Berit Chadashah: Luke 1:8-13

25 Cheshvan 5783 19 November 2022
פקשת חיי שרה Parashat Chaye Sarah
Torah: Genesis 24:10-14 from 23:1-25:18
Haftarah: 1 Kings 1:28-31 from 1:1-31
Berit Chadashah: II Timothy 2:1-7

1 Kislev 5783 25 November 2022
ראש חודש כסלו Rosh Chodesh Kislev
Torah: Numbers 28:1-15

2 Kislev 5783 26 November 2022
פרשת תולדות Parashat Toldot
Torah: Genesis 26:14-18 from 25:19-28:9
Haftarah: Malachi 1:1-5 from 1:1-2:7
Berit Chadashah: Luke 19:37-44