Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2023_February

13 Shevat 5783 4 February 2023
פרשת בשלח Parashat Beshalach
שבת שירה Shabbat Shirah
Torah: Exodus 14:9-12 from Exodus 13:17-17:16

Haftarah: Judges 4:12-15 from Judges 4:4-5:31
Berit Chadashah: Matteüs 8:23-27

15 Shevat 5783 6 February 2023
טו בשבט Tu Bishvat

20 Shevat 5783 11 February 2023
פרשת יתרו Yitro
Torah: Exodus 18:1-4 from Exodus 18:1-20:23

Haftarah: Isaiah 6:1-4 from Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6
Berit Chadashah: Revelation 4:6-11

27 Shevat 5783 18 February 2023
פרשת משפטים Mishpatim
שבת שקלים Shabbat Shekalim*
Torah: Exodus 22:1-4 from Exodus 21:1-24:18

*Exodus 30:11-16
Haftarah: *II Kings 12:1-4 from II Kings 12:1-17
Berit Chadashah: Luke 19:1-6

1 Adar 5783 22 February 2023
ראש חודש אדר Rosh Chodesh Adar
Torah: *Numbers 28:1-15

4 Adar 5783 25 February 2023
פרשת תרומה Terumah
Torah: Exodus 25:8-11 from Exodus 25:1-27:19

Haftarah: 1 Kings 5:26-30, HB; 5:12-16, EN from 1 Kings 5:26-6:13 HB, 1 Kings 5:12-6:13 EN
Berit Chadashah: II Corinthians 6:14-18