Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2023_January

14 Tevet 5783 7 January 2023
פרשת ויחי Parashat Vayechi
Tora: Genesis 48:13-16 from Genesis 47:28-50:26

Haftara: I Kings 2:1-4  from I Kings 2:1-12
Berit Chadashah: Ephesians 3:14-21

21 Tevet 5783 14 January 2023
פרשת שמות Parashat Shemot
Tora: Exodus 4:24-27 from Exodus 1:1-6:1

Haftara: Isaiah 27:6-9 from Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23)
Berit Chadashah: I Corinthians 7:17-20

28 Tevet 5783 21 January 2023
פרשת וארא Parashat Vaera
Tora: Exodus 6:2-5 from Exodus 6:2-9:35

Haftara: Ezekiel 29:1-4 from Ezekiel 28:25-29:21
Berit Chadashah: Luke 1:67-71

1 Shevat 5783 23 January 2023
ראש חודש שבט Rosh Chodesh Shevat
Tora: Numbers 28:1-15

6 Shevat 5783 28 January 2023
פרשת בא Parashat Bo
Tora: Exodus 12:21-24 from Exodus 10:1-13:16

Haftara: Jeremiah 46:25-28 from Jeremiah 46:13-28
Berit Chadashah: Revelation 16:17-21