Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2023_June

14 Sivan 5783 3 June 2023
פרשת נשא Parashat Nasa
Torah: Numbers 6:22-27 from 4:21-7:89

Haftarah: Judges 13:20-23 from 13:2-25
Berit Chadashah: I Thessalonians 5:16-23

21 Sivan 5783 10 June 2023
פרשת בהעלתך Parashat B’ha’alotcha
Torah: Numbers 8:1-4 from 8:1-12:16

Haftarah: Zacharia 3:1-4 from 2:14-4:7, HB; 2:10-4:7, EN
Berit Chadashah: Revelation 7:13-17 

28 Sivan 5783 17 June 2023
פרשת שלח־לך Parashat Shelach lecha
Torah: Numbers 13:1-4 from 13:1-15:41

Haftarah: Joshua 2:1-4 from 2:1-24
Berit Chadashah: Romans 8:31-39

1 Tammuz 5783 20 June 2023
ראש חודש תמוז Rosh Chodesh Tammuz Beginning f the month Tammuz
Torah: Numbers 28:1-15

5 Tammuz 5783 24 June 2023
פרשת קורח Parashat Korach
Torah: Numbers 16:1-4 from 16:1-18:32

Haftarah: I Samuel 12:13-17 from 11:14-12:22
Berit Chadashah: Acts 13:18-24