Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2023_November

20 Cheshvan 5784 4 November 2023
פרשת וירא Parashat Vayera
Torah: Genesis 18:1-22:24

Haftara: II Kings 4:1-37
Berit Chadashah: Romans 4:16-22

27 Cheshvan 5784 11 November 2023
פרשת חיי שרה Parashat Chaye Sarah
Torah: Genesis 23:1-25:18

Haftarah: 1 Kings 1:1-31
Berit Chadashah: Luke 20:27-33

1 Kislev 5784 14 November 2023
ראש חודש כסלו Rosh Chodesh Kislev
Torah: Numbers 28:1-15

5 Kislev 5784 18 November 2023
פרשת תולדות Parashat Toldot
Torah: Genesis 25:19-28:9

Haftara: Malachi 1:1-2:7
Berit Chadashah: Yochanan (John) 5:1-6

12 Kislev 5784 25 November 2023
פרשת ויצא Parashat Vayetze
Torah: Genesis 28:10-32:3, HB; 28:10-32:2, EN

Haftarah: Hosea 12:13-14:10
Berit Chadashah: I Yochanan (John) 1:6-10