Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2023_September

16 Ellul 5783 2 September 2023
פרשת כי־תבוא Parashat Ki tavo
Torah: Deuteronomy 26:12-15 from 26:1-29:8 HB, 26:1-29:9 EN
Haftarah: Isaiah 60:12-16 from 60:1-22; sixth Consolation Haftarah
Berit Chadashah: Matthew 18:25-34

23 Ellul 5783 9 September 2023
פרשת נצבים־וילך Parashat Nitzavim-Vayelech
סליחות Leil Slichot
Torah:
Deuteronomy 29:9-14 (HB); 29:10-15 (NL). (Deuteronomy 29:9-31:30 HB, Deuteronomy 29:10-31:29 EN
Haftarah: Isaiah 61:10-62:2 from Isaiah 61:10-63:9, seventh Consolation Haftarah
Berit Chadashah: Hebrews 8:6-12

1 Tishri 5784 15 September 2023
ערב ראש השנה Erev Rosh Hashanah

1 Tishri 5784 16 September 2023
ראש השנה Rosh Hashanah day 1
Torah: Genesis 21:1-34, Numbers 29:1-6
Haftarah: I Samuel 1:1-2:10
Berit Chadashah: Yochanan (John) 1:1-5

2 Tishri 5784 17 September 2023
ב׳ ראש השנה Rosh Hashana day 2
Torah:
Genesis 22:1-24; Numbers 29:1-6
Haftarah: Jeremiah 31:1-19

3 Tishri 5784 18 September 2023
צום גדליה Tzom Gedalyahu Fast of Gedalyahu
Torah: Exodus 32:11-14, 34:1-10
Haftarah: Isaiah 55:6-56:8

8 Tishri 5784 23 September 2023
פרשת האזינו Parashat Haazinu
Shabbat Shuvah שבת שובה
Torah: Deuteronomy 32:12-15 from 32:1-52
Haftarah 1: Hosea 14:2-5, HB; 14:3-6, NL, from 14:2-9, HB, 14:3-10, EN

Haftarah 2: Joel 2:23-27 from 2:15-27
Berit Chadashah: Hebrews 1:7-2:1

10 Tishri 5784 24 September 2023
ערב יום כפור Erev Yom Kippur
Kol Nidre
Torah: Numbers 30:1-17
Haftarah: Zachariah 14:1-21

10 Tishri 5784 25 September 2023
יום כפור Yom HaKippurim
Morning:
Torah: Leviticus 16:1-34, 18:1-30; Numbers 29:7-11
Haftarah: Isaiah 57:14-58:14
Afternoon:
Torah: Leviticus 18:1-30
Haftarah: Yonah 1:1-4:11; Micha 7:18-20
Berit Chadashah: II Corinthians 5:17-21

15 Tishri 5784 29 September 2023
ערב סוכות Erev Sukkot 

15 Tishri 5784 30 September 2023
סוכות א׳ Sukkot 1
Torah: Leviticus 23:39-42 from 22:26-23:44, Numbers 29:12-16
Haftarah: Zachariah 14:8-11 from 14:1-21
Berit Chadashah: Yochanan (John) 7:37-44