Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2024_January

25 Tevet 5784 6 January 2024
פרשת שמות Parashat Shemot
Torah:
 Exodus 3:13-16 from 1:1-6:1
Haftarah: Jesaja 27:6-9 from 27:6-28:13, 29:22-23
Berit Chadashah: 1 Kor.11:26-33

1 Shevat 5784 11 January 2024
ראש חודש שבט Rosh Chodesh Shevat Beginning of month Shevat
Torah: Numbers 28:1-15

3 Shevat 5784 13 January 2024
פרשת וארא Parashat Vaera
Torah:
 Exodus 6:2-5 from 6:2-9:35
Haftarah: Ezekiel 29:17-20 from 28:25-29:21
Berit Chadashah: Luke 1:68-75

10 Shevat 5784 20 January 2024
פרשת בא Parashat Bo
Torah:
 Exodus 12:5-8 from 10:1-13:16
Haftarah: Jeremiah 46:25-28 from 46:13-28
Berit Chadashah: Yochanan (Johannes) 1:24-30

15 Shevat 5784 25 January 2024
טו בשבט Tu Bishvat New Year for the Trees

17 Shevat 5784 27 January 2024
פרשת בשלח Beshallach
שבת שירה Shabbat Shirah
Torah: 
Exodus 14:31-15:3 from 13:17-17:16
Haftarah: Judges 4:4-7 from 4:4-5:31
Berit Chadashah: Philippians 4:10-14