Reading texts of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2021 – November

1 Kislev 5782 5 november 2021
Rosj Chodesj Kislev Beginnin g of Kislev
Tora:h Numbers 28:1-15

2 Kislev 5782 6 november 2021
פרשת תולדות Toldot
Torah: Genesis 25:19-22 (Genesis 25:19-28:9)
Haftarah: Malachi 1:1-5 from Malachi 1:1-2:7
Berit Chadashah: Acts 1:4-8

9 Kislev 5782 13 november 2021
פרשת ויצא Wajetse
Torah: Genesis 28:10-15 (Genesis 28:10-32:3 HBr, 28:10-32:2, EN
Haftarah: Hosea 12:13-15 (Hosea 12:13-14:10), Michah 7:18
Berit Chadashah: Acts 1:16-20

16 Kislev 5782 20 november 2021
פרשת וישלח Wayishlach
Torah: Genesis 32:25-29 (Genesis 32:4-36:43 HBr, 32:3-36:43 EN)
Haftarah: Obadya 1:7-10 (Obadya 1:1-21)
Berit Chadashah: Acts 2:1-8

23 Kislev 5782 27 november 2021
פרשת וישב Vayeshev
Torah: Genesis 37:1-4 (Genesis 37:1-40:23)
Haftarah: Amos 3:1-4 (Amos 2:6-3:8)
Berit Chadashah: Acts 4:8-12

25 Kislev 5782 28 november 2021
Evening after sunset
חנוכה: א׳ נר Chanukah 1 light

26 Kislev 5782 29 november 2021
Evening after sunset
חנוכה: ב׳ נרות Chanukah 2 lights

27 Kislev 5782 30 november 2021
Evening after sunset
חנוכה: ג׳ נרות Chanukah 3 lights