Readings of Torah, Haftarah and Berith Chadashah 2020 – December

19 Kislev 5781 5 December 2020
פרשת וישלח Vayishlach
Torah: Genesis 33:23-26 (Genesis 32:4-36:43)
Haftarah: Obadiah 1:10-14 (Obadiah 1:1-21)
Berith Chadashah: Matthew 24:14-21

24 Kislev 5781 10 December 2020
חנוכה: א׳ נר Hannukah first light (at sunset)

25 Kislev 5781 11 December 2020
חנוכה: ב׳ נרות Hannukah second light (at sunset)
first day
Torah: Numbers 7:1-17

26 Kislev 5781 12 December 2020
חנוכה: ג׳ נרות Hannukah third light (at sunset)
פרשת וישב Vayeshev
 second day*
Torah: Genesis 37:1-4 (Genesis 37:1-40:23), *Numbers 7:18-23 (*Numbers 7:18-29)
Haftarah: Zachariah 4:4-7 (Zachariah 2:14-4:7)
Berith Chadashah: John 2:18-23

27 Kislev 5781 13 December 2020
חנוכה: ד׳ נרות Hannukah fourth light (at sunset)
third day
Torah: Numbers 7:24-35

28 Kislev 5781 14 December 2020
חנוכה: ה׳ נרות Hannukah fifth light (at sunset)
fourth day
Tora: Numberb 7:30-41

29 Kislev 5781 15 December 2020
חנוכה: ו׳ נרות Hannukah sixth light (at sunset)
fifth day
Tora: Numbers 7:36-47

1 Tevet 5781 16 December 2020
חנוכה: ז׳ נרות Hannukah seventh light (at sunset)
sixth day
ראש חודש טבת Rosh Chodesh Tevet*
Torah: Numbers 7:42-47; *Numbers 28:1-15

2 Tevet 5781 17 December 2020
חנוכה: ח׳ נרות Hannukah eighth light (at sunset)
seventh day
Torah: Numbers 7:48-59

3 Tevet 5781 18 December 2020
חנוכה: יום ח׳ Hannukah
eigth day
Torah: Numbers 7:54-8:4

4 Tevet 5781 19 December 2020
פרשת מקץ Miketz
Torah: Genesis 41:25-28 (Genesis 41:1-44:17)
Haftarah: I Kings 15-18 (I Kings 3:15-4:1)
Berith Chadashah: John 10:14-22

10 Tevet 5781 25 December 2020
עשרה בטבת Asarah b’Tevet 10 Tevet
Torah: Exodus 32:11-14, 34:1-10
Torah: Exodus 32:11-14, 34:1-10
Isaiah 55:6-56:8

11 Tevet 5781 26 December 2020
פרשת ויגש Vayigash
Torah: Genesis 44:18-21 (Genesis 44:18-47:27)
Haftarah: Ezekiel 37:15-19 (Ezekiel 37:15-28)
Berith Chadashah: Romans 11:19-26