Readings of Torah, Haftarah and Berith Chadashah 2020 – november

20 Cheshvan 5781 7 November 2020
פרשת
וירא Vayera
Torah: Genesis 22:1-4 (Genesis 18:1-22:24)
Haftarah: II Kings 4:1-4 (II Kings 4:1-37)
Berith Chadashah: Hebrews 11:1-8

27 Cheshvan 5781 14 November 2020
פרשת חיי שרה Chaye Sarah
Torah: Genesis 23:17-20 (Genesis 23:1-25:1)
Haftarah: I Kings 1:32-35 (I Kings 1:1-31)
Berith Chadashah: John 8:19-24

1 Kislev 5781 17 November 2020
ראש חודש כסלו Rosh Chodesh Kislev Beginning of Kislev
Torah: Numbers 28:1-15

5 Kislev 5781 21 November 2020
פרשת תולדות Toldot
Torah: Genesis 25:19-22 (Genesis 25:19-28:9)
Haftarah: Malachi 1:1-4 (Malachi 1:1-2:7)
Berith Chadashah: Romans 9:10-16

12 Kislev 5781 28 November 2020
פרשת ויצא Waytze
Torah: Genesis 28:10-13 (Genesis 28:10-32:3
Haftarah: Hoshea 13:1-4 (Hoshea 12:13-14:10), Micah 7:18
Berith Chadashah: Ja’kov 2:15-22