Readings of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2021 -February

24 Shevat 5781 6 February 2021
פרשת יתרו  Jithro
Torah: Exodus 18:1-4 from Exodus 18:1-20:23
Haftarah: Isaiah 6:1-4 from Isaiah 6:1-7:6, 9:5-67
Berit Chadashah: Hebrews 9:27-10:3

1 Adar 5781 13 February 2021
פרשת משפטים Mishpatim
שבת שקלים Shabbat Shekalim**
ראש חודש אדר Rosh Chodesh Adar*
Torah: Exodus 24:5-8 from Exodus 21:1-24:18
*Numbers 28:9-15
**Exodus 30:11-13 from **Exodus 30:11-16
Haftara: **2 Kings 12:1-3 from **2 Kings 12:1-17
*Isaiah 66:5-8 from Isaiah 66:1-24
Berit Chadashah: Acts 7:48-53

8 Adar 5781 20 February 2021
פרשת תרומה Trumah
שבת זכור Shabbat Zachor*
Torah: Exodus 26:1-4 from Exodus 25:1-27:19
*Deuteronomy 25:17-19
Haftarah: *I Samuel 15:20-23 from *I Samuel 15:2-34
Berit Chadashah: Luke 4:8-13

14 Adar 5781 26 February 2021
פורים Purim
Torah: Exodus 17:8-16
Haftarah: Ester

15 Adar 5781 27 February 2021
פרשת תצוה Tetzave
שושן פורים Shushan Purim
Torah: Exodus 29:19-22 from Exodus 27:20-30:10
Haftarah: Ezekiel 43:10-13 from Ezekiel 43:10-27
Berit Chadashah: Ephese 4:26-32