Readings of Torah, Haftarah & Berit Chadashah 2021 -March

22 Adar 5781 6 March 2021
פרשת כי תשא Ki Tissa
שבת פרה Shabbat Parah*
Torah: Exodus 31:1-5 from Exodus 30:11-34:35
*Numbers 19:1-4 from *Numbers 19:1-22
Haftarah: Ezekiel 36:23-26 from Ezekiel 36:16-36
Berit Chadashah: Galatians 6:12-16

29 Adar 5781 13 March 2021
פרשת ויקהל־פקודי Wayak’hel – P’kude
שבת החדש Shabbat Hachodesh*
Torah: Exodus 35:1-9 from Exodus 35:1-40:38
*Exodus 12:1-20
Haftarah: *Ezekiel 46:1-3 from *Ezekiel 45:16-46:18
*I Samuel 20:18-42
Berit Chadashah: Luke 13:14-19

1 Nisan 5781 14 March 2021
ראש חודש ניסן Rosh Chodesh Nisan Beginning of Nisan
Torah: Numbers 28:1-15

7 Nisan 5781 20 March 2021
פרשת ויקרא Wayikra
Torah: Leviticus 5:14-17 from Lev.1:1-5:26
Haftarah: Isaiah 43:21-25 from Isaiah 43:21-44:23
Berit Chadashah: Romans 5:14-21

14 Nisan 5781 27 March 2021
פרשת צו Tzav
שבת הגדול Shabbat HaGadol*
ערב פסח Erev Pesach
Torah: Leviticus 8:30-33 from Leviticus 6:1-8:36
Haftarah: *Malachi 3:6-10 from *Mal.3:4-24
Berit Chadashah: Hebrews 8:6-13

15 Nisan 5781 28 March 2021
פסח יום א׳ Yom alef d’Pesach
Torah: Exodus 12:21-51, Numbers 28:16-25
Haftarah: Joshua 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27
Berit Chadashah: Luke 22:1-15

16 Nisan 5781 29 March 2021
פסח יום ב׳ Yom bet d’Pesach
Beginning Omer Count
Torah: Leviticus 22:26-23:44, Numbers 28:16-25
Haftarah: II Kings 23:1-9, 21-25

17 Nisan 5781 30 March 2021
פסח Pesach day 3
Exodus 13:1-16; Numbers 28:19-25

18 Nisan 5781 31 March 2021
פסח Pesach day 4
Exodus 22:24-23:19; Numbers 28:19-25

19 Nisan 5781 1 April 2021
פסח Pesach day 5
Exodus 34:1-26; Numbers 28:19-25

20 Nisan 5781 2 April 2021
פסח Pesach day 6
Numbers 9:1-14; 28:19-25

21 Nisan 5781 3 April 2021
פסח Pesach day 7
Exodus 13:17-15:26; Numbers 28:19-25