Reis naar Israël

Beth Yeshua maakt deel uit van een wereldwijd netwerk. Het is een gemeente met levend geloof. Leven betekent communiceren. Wereldwijd, maar ook plaatselijk. Het secretariaat blijft open. Tegelijkertijd zult u op de hoogte gehouden worden over het Land Isra�l. Op onze vorige reis is onder meer het front bezocht, waar de oorlog  tegen Hezbolla in Libanon plaatvond. Deze keer wordt het opnieuw een reis ter bemoediging. Reis digitaal mee en volg het spoor.


1-12-2006 De Eeuwige bevrijdt nog steeds. In de parasjat hasjawoe’a, de Toraportie van deze week, lezen we over het wangedrag van de schoonouders van Jakob. Hij wordt door zijn schoonvader bedrogen. Jakob wil trouwen met Rachel en is daar uiteindelijk ook mee getrouwd. Maar zijn schoonfamilie houdt hun dochter vast. Jakob is gedwongen om daar te zijn, daar te werken, daar vernederd te worden. Zijn schoonvader Lawan kan zijn dochter niet missen, maar hij heeft ook een natuurlijk talent voor manipulatie. Lawan uit zelfs kritiek op de ouders van Jakob. Hij zegt het wat versluierd, maar het komt er duidelijk in tot uiting, zie Genesis 29:26, �Zo doet men niet hier ter plaatse, dat men de jongste ten huwelijk geeft voor de eerstgeborene.�
De Eeuwige ziet alles. En ook deze toestand ontgaat hem niet: �Ik heb alles gezien wat Lawan jou aandoet� (Genesis 31:12). Deze situatie van Lawan en Jakob is deel gaan uitmaken van de Haggada. Daarin vieren we onze bevrijding. Blijkbaar vallen ook deze situaties daaronder. Lawan en achterblijvenden werden het – jaarlijks met Pesach terugkerende – symbool van wat er gebeurt als je niet bevrijd wilt worden.

De Eeuwige geeft iedereen, in Zijn grote rechtvaardigheid, wat hem of haar toekomt, toen en nu nog steeds, zie Romeinen 2:7-8, �aan hen die volharden in het goeddoen, en die zoeken naar G�ds glorie, eer en eeuwig leven, het eeuwige leven. Maar hen, die zichzelf zoeken, die de waarheid niet dienen en die ongerechtigheid dienen, wacht G�ds boosheid en woede.� 
De schoonfamilie moest op een harde manier leren. Ze moesten leren om niet meer vast te houden en niet meer te manipuleren. Lawans dochters zagen in dat ze de goden van de familie weg moesten doen. En Jakob moest leren om niet meer zaken op zijn manier af te handelen, maar op de manier zoals de Eeuwige het wilde. Zo werden degenen die wilden leren, de aartsvaders en moeders van Isra�l.

 

29-11-2006 Vijfhonderd miljoen vogels. Een bijzondere plaats in Isra�l is de Chula vallei. Het is een gebied dat in de buurt ligt van de grens met Libanon. De ligging en de omgeving zijn indrukwekkend. Het gebied is 25 kilometer lang en 7 kilometer breed. 26-11-2006 Onderwijs in Messiasbelijdende Joodse Gemeente Netivyah, Jeruzalem. Naast de diensten op Sjabbat heeft de Messiasbelijdende Joodse Gemeente Netivyah ook samenkomsten op de eerste dag van de week. Vrolijke diensten met aanbidding, viering van de Maaltijd vanYeshua (het Avondmaal) en studie vormen samen de bijeenkomsten, waardoor de leden van deze gemeente wekelijks een goed begin van de werkweek kunnen maken. Op deze zondagavond was ik uitgenodigd om een studie te geven. Het onderwerp was naar mijn vrije keuze. Het werd een studie naar de overeenkomst tussen de Ark van Noach en de Tempel van koning Salomo. Beide waren bouwsels om mensen te redden. De Ark was er om mensen lichamelijk te redden van de verdrinkingsdood. De Tempel van Salomo was er om mensen geestelijk te redden en hen eeuwig leven te bezorgen.

Het bevat veel water dat door een ingenieus systeem, door ingenieurs ontworpen, op zijn plaats blijft en niet naar de omgeving weglekt. Dat is nodig, want het gebied is moeras geweest. En de zouten daarvan zouden het Meer van Galilea kunnen verontreinigen, wat catastrofaal zou worden voor veel zaken, onder meer voor de watervoorziening.

Dit gebied ligt op de route van de vogeltrek. Isra�l vormt een natuurlijke brug tussen Zuid-Europa en Noord-Afrika. Vogels gebruiken deze brug om te fourageren (eten te vinden), om te rusten en ook om te blijven en het gebied niet meer te verlaten. In dit gebied landen per jaar 500 miljoen vogels. Het is indrukwekkend om een massale zwerm kraanvogels te zien opstijgen, met hun gekrakeel. Vele, vele soorten vogels strijken hier neer, vogels die ook in Nederland voorkomen, maar ook andere soorten.

Het gebied is omgeven door beroemde bergen. De Keren Naftali, de Piek van Naftali overziet het hele gebied. Ook is de berg Chermon (Hermon) duidelijk zichtbaar. De Golanbergketen doet mee aan deze omsingeling en zo ligt de Chula vallei als het ware beschermd in een holte in dit berggebied.

Armageddon. Op weg vanuit het zuiden komt de reiziger door de Jezre’elvallei en langs de plaats

Megido. Van Megido wordt gedacht dat het Armageddon is, waar het hele gebied naar is genoemd. Het is een gebied van strijd geweest, strijd die blijkbaar nodig is voordat de Messias terugkomt. Hij zal het kwade voorgoed overwinnen. In dit gebied hebben veldslagen plaatsgevonden, zoals in 1918 de beslissende slag tussen de Britten en de Ottomanen. Het was generaal Allenby die de titel Lord of Megido heeft ontvangen. Hij was de generaal die gelovig was en op het nu naar hem genoemde Kikar Allenby (met standbeeld) in de wijk Romema in Jeruzalem heeft geknield en gebeden, voordat hij de oude stad binnentrok.

In de Jezre’elvallei is de berg Tawor (Tabor) een duidelijke markatie. Het is een van de hoogste bergen in Isra�l. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat het de berg Tawor was waarop Yeshua met drie van Zijn volgelingen Mozes en Elia heeft ontmoet, lees Matte�s 17. En zo herinnert dit land aan al deze handelingen van de Eeuwige van Isra�l en haar Messias.

De kraanvogels en ooievaars behoren tot de vogels die een levenspartner voor het hele leven hebben. Jaar in jaar uit reizen zij met elkaar naar het zuiden en weer terug. Zij krijgen jongen, gaan om voedsel te zoeken tijdelijk uit elkaar. Maar ze vinden elkaar in de duizenden vogels die zo op elkaar lijken, feilloos weer terug.

 

Er waren mensen in de Ark van Noach die wel de grote wereldramp hadden overleefd doordat ze in de boot haddden kunnen zijn. Maar zij waren onveranderd, ondanks de vloed, die bedoeld was om alle ongerechtigheid weg te vagen. Zo had Cham, zoon van Noach, een fout begaan tegenover zijn vader die ernstige gevolgen had. Zo kunnen er ook mensen in de Tempel zijn geweest die wel binnen waren, maar zich toch niet werkelijk lieten veranderen. En zo is het ook nu. Er kunnen mensen in een gemeente komen, die hun leven niet werkelijk in de handen van de Eeuwige durven te leggen. Die Zijn autoriteit niet echt willen aanvaarden, bijvoorbeeld op het punt van de door Hem gedelegeerde autoriteit in leiderschap. Mozes heeft dat probleem ook meegemaakt in de persoon van Korach, een Leviet die zo dichtbij, maar toch ook zo ver weg was.

In de Bijbel staat een verhaal dat Yeshua vertelde over dit soort situaties. Een gelijkenis over het Koninkrijk. Er is een bruiloft en vele mensen zijn uitgenodigd. Maar zoals het gaat met bruiloften, soms zijn er gasten die het af laten weten. UIteindelijk is er een gezelschap dat aan tafel meeviert. En dan staat er (Matteus 22:11-14): Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. Hij zei tegen hem: �Vriend, hoe ben jij hier gekomen zonder bruiloftskleed?� En hij verstomde. Toen zei de koning tegen de bedienden: �Bind hem aan handen en voeten en gooi hem naar buiten, in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Dit was er ook zo een. Hij was aanwezig, maar hij was er niet niet echt bij. En dan ben je zo vertrokken. Dat geldt voor mannen en vrouwen. 

De bedoeling is dat we Hem leren aanbidden en Hem gaan dienen. De bedoeling is dat we de Eeuwige werkelijk leren vertrouwen, ook door de leiders heen die de Eeuwige heeft aangesteld. Dan zijn we gered, wanneer het water ons tot de lippen komt. Dan zijn we gered, ook al is de Tempel verwoest door de vijand. Omdat Yeshua, onze Messias, ons dan bijstaat.

24-11-2006 Geloof boven traditie. Het geloof van Rivka was zo groot, dat het onder beproeving en moeilijke omstandigheden trouw bleek voort te brengen. Rivka, de Hebreeuwse naam voor Rebekka, was getrouwd met Jitschak (Isa�k). Ze had, op dezelfde wonderbaarlijke manier als haar familielid Sara, kinderen gekregen. Beide vrouwen waren namelijk onvruchtbaar. Rivka had al voor de geboorte van haar twee zonen, Esav (Esau) en Ja’akov (Jacob) van de Eeuwige te horen gekregen in een woord van kennis, dat de oudste de jongste zou gaan dienen. Dat was een breuk in de tradities van zovele volkeren, waar de oudste het stamhoofd wordt na het overlijden van de stamvader.

Nu zou dus Ja’akov stamhoofd worden. En toen, door omstandigheden die niet verder worden genoemd, de stamvader Jitschak dreigde de traditie te volgen, in plaats van wat de Eeuwige had geopenbaard, greep Rivka in, geleid door haar geloof, dat dwars door traditie en gehoorzaamheid aan haar echtgenoot en sociaal aanvaardbare handelingen inging.

De vlucht van Ja’akov die volgde en het feit dat Rivka haar zoon nooit meer terug heeft gezien tonen aan wat een strijd het kost om levend geloof te hebben. Maar deze gehoorzaamheid aan de Eeuwige maakt Rivka tot een van onze stammoeders van Isra�l, waar we zeer trots op zijn. Zij is een van de werktuigen geweest, waardoor de Eeuwige Zijn beloften heeft kunnen uitvoeren. Dat we haar voorbeeld mogen volgen in het luisteren naar de stem van de Eeuwige.

Deze week stond in het teken van de verjaardag van onze dochter Lydia. We hebben haar opgehaald van de universiteit, waar ze studeert. En we hebben een heerlijke dag met haar doorgebracht. We zullen de Sjabbat samen doorbrengen met David en Martha Stern, goede en trouwe vrienden van ons.


 


 

 


 


20-11-2006 Niet voor niets gevallen. De hemel leek vanmiddag laat bewerkt door een kunstenaar, die met zijn of haar penseel lichte streekjes had gemaakt en de penseel afwisselend gedoopt had in zacht rood en zacht blauwe kleuren. Daarachter gaf de onderstaande zon een gouden kleur als achtergrond. Zo kwam ik al dankend voor deze schoonheid in het Park voor de Gevallenen aan en bewonderde de mooie olijfbomen en andere nog vrij kleine bomen, maar mooi van vorm. Hiertussen staan lavendelplanten te bloeien en andere kleine struiken met allerlei kleine gekleurde bloemen van rood naar geel. In het park wordt men verzocht stil te zijn en ik ben ervan overtuigd, dat hier in 1967 hard gevochten is en er levens zijn gegeven om Jeruzalem na 2000 jaar weer terug te krijgen in Joodse handen. Nu is hier een mooie wijk en in dit park moet ik denken aan de jonge Joodse mannen, die hier hun levens gaven voor de strijd van Jeruzalem.

 

 

Nu bijna aan het einde van 2006 zien we een ongelooflijke toename van haat tegen het Joodse volk. Het enige wat ons rest is te vertrouwen op Adonai. Hij is de Schepper van hemel en aarde, de Maker van het volk Isra�l, die dit volk met een oneindige liefde als Bruid heeft gehuwd. Met alle onvolkomenheden, soms ernstige zonden, lijkt het volk aan een tijd te komen van opnieuw grote strijd. wanneer we de vreselijke bedreiging van Iran zien, naast een haat in de wereld gericht tegen Isra�l, die steeds toeneemt. Dagelijks vinden de beschietingen uit Gaza plaats en deze week is er een vrouw omgekomen en tientallen mensen gewond. Het leed is groot en het leven moeilijk in Isra�l.

 

 

Toch zien we de terugkeer naar het Land van de vaderen doorgaan, want dit is toch de meest veilige plek voor Joodse mensen om te zijn. Ik groet jullie, op dit moment vanuit ons mooie plekje in Jeruzalem vlakbij dit mooie gedenkteken, het Park voor de Gevallenen. Vol vertrouwen leggen we de toekomst van Isra�l in de handen van Adonai tijdens het komende Chanoekafeest, gelovend dat de Joodse jonge soldaten niet voor niets zijn gevallen!

 

 

 

 


Jeruzalem, 07-11-2006 Dringende oproep tot gebed & Psalmen lezen

Wereldwijd wordt door Joodse leiders opgeroepen om te bidden en Psalmen te lezen in het licht van de dreigende godslastering in de heilige stad Jeruzalem. door de Gay Parade. Speciaal verzoek is om te lezen de Psalmen: 13, 70, 125 en dan 120. Jeruzalem, 06-11-2006 De eerste dag van de reis naar Isra�l Vandaag werden mijn vrouw en ik geconfronteerd met een alarmerende boodschap per telefoon, dat de moeder van de jeugdleider van Joseph Shulams gemeente, Netivyah, in het ziekenhuis lag en dat het erg slecht met haar was. Ook de familie was gewaarschuwd. Nu was deze sterke vrouw, die bij de stichting van Netivyah betrokken is geweest, de laatste jaren wel vaker ziek en zwak. Maar dit klonk zeer ernstig. Shiphrah is een dierbare vriendin van mijn vrouw en mij geworden in de loop der jaren. De vorige reis dat wij in Isra�l waren, konden wij haar bijstaan, toen haar zoon in het leger moest dienen in de oorlog tegen de Hezbolla in Libanon. Ze zei toen al dat ze ons, als het heel slecht met haar zou zijn, erg graag aan haar zijde zou willen hebben.
Op weg naar het ziekenhuis hoorden we dat ze zou gaan overlijden en dat we misschien te laat zouden komen. Ik liet mijn vrouw alvast uit de auto en mocht de auto van de parkeerwacht op een normaal verboden plaats parkeren. Ik rende in mijn onrust de verkeerde kant uit, totdat ik merkte dat de wacht me wenkte. Snel liep ik terug en mocht zonder controle door de ingang, naar de Eerste Hulp. De familie was aangeraden om niet meer naar deze vrouw toe te gaan, omdat ze er zo slecht bij lag. Ik drong aan om naar haar toe te gaan met mijn vrouw. Daar lag onze vriendin, buiten bewustzijn, maar met een monitor die leven toonde. Onmiddellijk ben ik tegen haar gaan praten, liet haar weten dat mijn vrouw en ik het waren, heb gebeden, vertelde wat een moedige echtgenote en moeder ze is geweest en hoeveel Yeshua van haar houdt. Ook mijn vrouw heeft liefdevol tegen haar gesproken.
Ik heb haar ziel vervolgens in de handen van de Eeuwige �bevolen�
en voelde toen dat er genoeg was gezegd en gebeden. Op datzelfde moment ging de monitor piepen, de lijnen werden onregelmatig en daarna werden ze vlak, tot een lijn. Het bleken de laatste woorden die haar ziel � zo hoop ik werkelijk � heeft opgevangen. Deze zelfde dag ‘s avonds hebben wij haar mogen begraven, waarbij ik mee heb geholpen aarde met stenen te scheppen op het verse graf. Shiphrah is ons voorgegaan, door de poort des levens, naar haar hemelse vaste plaats. Onze vrienden in de gemeente Netivyah verwonderden zich, net als mijn vrouw en ikzelf, dat we zo op tijd waren voor de gebeurtenis. Mazzal?, toeval? vroegen sommigen die nog niet in Yeshua geloven. HaSjem, de Eeuwige, was ons antwoord.


 


 

Amsterdam, 03-11-2006  Gay Parade in Jeruzalem. Het Hoge Gerechtshof van Isra�l heeft de uitspraak gedaan dat op 10 november a.s. de Gay Parade zal plaatshebben. Deze parade, waaraan ongeveer 5000 mensen worden verwacht deel te nemen, begint in het Park van de Onafhankelijkheid. Dan gaat men door Agron Street en French Square. Men eindigt de mars in Bell Garden.

   Jeruzalem, Rome, Mekka. De Gay Parade zal alsnog in Jeruzalem worden gehouden. De parade ging aanvankelijk niet door, vanwege de oorlog tegen Hezbolla in Libanon. Nu drammen de organisatoren door. Op CNS News schrijft Julie Stahl (31 oktober 2006), dat �Joden, Christenen en Moslims Jeruzalem allemaal zien als een heilige stad. Het onderwijs of alle drie groepen verbiedt homoseksualiteit. Zij geloven dat pogingen om zulke evenementen te houden in Jeruzalem bedoeld zijn om religieuze gevoeligheden uit te dagen.� Jeruzalem gaat inderdaad toelaten, wat Rome en Mekka niet zouden doen.

   Vijandig door nee te zeggen. De eisers die naar het hoogste gerechtshof zijn gegaan, hebben geclaimd dat een parade mag vanwege de rechten die nu eenmaal bestaan, zoals vrijheid van uitdrukking, het principe van gelijkheid en de vrijheid van samenkomen. Ze hebben de stad en burgemeester Uri Lupolianski ervan beschuldigd niet in goed geloof te handelen en van het scheppen van een atmosfeer van vijandelijkheid, ophitsing en dreigingen jegens de homo en lesbische gemeenschap.

   Oproep tot gebed. Mijn oproep is dat u bid tegen deze onheilige en goddeloze onderneming tegen de stad Jeruzalem. Terwijl mijn vrouw en ik op dat moment in Jeruzalem zijn, zullen wij met u verbonden zijn in dat gebed. Dat de Eeuwige geen maatregelen neemt tegen de stad die nu gedwongen wordt een heilig, Joods en bijbels principe te verbreken.


19-11-2006 Soldaten beschermen Joods dorp. Wonen in een door soldaten beschermd dorp, zoals bijvoorbeeld She�aree Tikvah, is een gewone zaak voor veel Isra�li�s. Een terrorist die daar, een aantal jaren geleden, probeerde dood en verderf te zaaien, werd ontdekt, opgepakt en afgevoerd. Hij hoort bij de dappere helden, zoals de Palestijnse autoriteit dat tenminste ziet, die bevrijd behoort te worden uit de gevangenis. In She�aree Tikvah wonen Jakov en Esther Choresh. Jakov en Esther zijn bijzonder gastvrij en wonen in dit, uit bittere noodzaak beschermde, dorp. Hun relaties met de buren en dorpsgenoten, inclusief diverse rabbijnen, is warm. Onlangs is Jakov 60 jaar geworden. Dat feest hebben zij uitbundig gevierd en mij  vrouw Elze en ik waren daar op zaterdagavond 18 november bij aanwezig.

Warme stem en toonkunst. Esther Choresh is geboren in Isra�l. Wanneer ze zingt heeft ze een bijzondere warme stem, of het Frans, Duits, Italiaans, Arabisch, Engels, of Hebreeuws is. Ze heeft in 60 verschillende opera�s in 12 verschillende talen gezongen. Het pianospel van Jakov is afwisselend teder en krachtig, een samenspel van enkele toetsen die bedachtzaam worden bespeeld en snelle wisselingen van akkoorden die worden aangeslagen. Zijn spel laat de toonkunst zien, die vooral tot uiting komt bij solostukken. Esther, Etty voor haar vrienden, is een mezzosopraan en heeft gestudeerd aan het Muziek Conservatorium in Tel-Aviv. Vanaf 1987 is zij lid van het koor van de New Israeli Opera geweest.

Samen concerten, nieuwe ontwikkelingen. Haar man Jakov is afkomstig uit een Joods gezin in Hongarije. Hij heeft conservatorium piano en heeft verder gestudeerd aan diverse muziekinstituten. Jakov geeft pianoles aan studenten en hij begeleidt Esther op piano, wanneer zij samen concerten geven. Esther heeft diverse liederen gecomponeerd voor Messiasbelijdende Joodse gemeenten. Samen reizen zij over de hele wereld, van Europa tot de Verenigde Staten, waar ze gevraagd worden om op te treden. De borduur- en weefkunst die Esther heeft geleerd vanuit haar familie is uniek en zeldzaam in de wereld. In winkels van Finland tot Californi� is haar werk te koop. Ook in Jeroesjalajiem ligt in een enkele winkel werk van haar, zoals haar armbanden en halskettingen. Diverse organisaties zijn ge�nteresseerd in de creaties van haar weefwerk en nieuwe ontwikkelingen lijken te daaruit voort te komen.

Uitdragen van het Goede Nieuws. Jakov is betrokken bij het werk van Netivyah. Jakov vertaalt bijbelstudies vanuit het Engels in het Hebreeuws. Deze studies worden vervolgens door radio Kol HaYeshua uitgezonden via 1350 kHz. en Internet on-line radio. Kol HaYeshua is het eerste Messiasbelijdende Joodse radiostation dat uitzendt in het Hebreeuws. Mensen in Jeroesjalajiem en in het hele land kunnen deze uitzendingen ontvangen en de reacties die worden ontvangen, geven aan dat ze worden verwelkomd. Er zijn dagelijkse programma�s in het Hebreeuws, met studie en muziek. Ook is er een wekelijks radioprogramma voor oorlogsveteranen en nieuwe Russische immigranten. In onze Messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua hebben Jakov en Esther Choresh al diverse keren opgetreden. Van jong tot oud waardeert hun kunst enorm.

 

Voordat we er bidden wassen we onze handen bij de daarvoor speciale wasplaats. Dit is niet alleen een traditioneel gebruik. Een aantal keren noemt de Bijbel de voorwaarden om in de heilige stad Jeroesjalajiem te mogen staan: reine handen en een zuiver hart, zie bijvoorbeeld Psalm 24. Ook het kussen van onze Muur bij het komen en gaan en het met het gezicht naar de Muur gekeerd achteruit weglopen drukt onze hartstocht uit.

Ik heb er bar mitswes meegemaakt in vele stijlen en tradities. Ook op deze eerste reis in het nieuwe jaar 5767 zijn mijn vrouw en ik bij onze Muur geweest, om te bidden, om onze gemeente aan de Eeuwige op te dragen, om voor de zieken genezing te vragen en voor de herstellenden blijvende kracht. Om huwelijken te versterken, om de kinderen onderwijs, zekerheid en schoonheid te laten ontvangen en om ouden van dagen te bemoedigen.

We bidden er om de Messiasbelijdende Joodse gemeenten te beschermen tegen antisemitisme van diverse kanten en om dat �wormpje van Jakob�, zoals Isra�l wordt genoemd (Jesaja 41:14) moed toe te bidden. Ook Messiasbelijdende Joodse gemeenten vormen met elkaar maar een wormpje. En de Eeuwige zegt: �Ik ben het die jullie helpt.� Mijn vrouw en ik ontvangen daar op die heiligste plaats ter wereld steeds opnieuw de zegen van de Eeuwige, bevestiging op ons werk en bemoediging om verder te gaan. Die plaats daar bij de Kot�l is met recht de poort van de hemel, zoals Bet�l dat ook was.

15-11-2006 Vijanden van de Eeuwige. Op deze huidige reis zijn mijn vrouw Elze en ik in contact met diverse geestelijke leiders van het Land. Daarbij zijn we ook in de kustplaats Haifa geweest. Haifa is de derde grootste stad van Isra�l, havenstad, gebouwd op en aan de berg Karmel. Dat is de plaats waar een van de machtige profeten van Isra�l heeft geleefd en gewerkt, namelijk Eliahoe hanavie, de profeet Elia. Een van zijn beroemdste geestelijke wapenfeiten is geweest zijn strijd tegen de priesters van de demon en afgod Ba’al. In 1 Koningen 18:22-40 lezen we hoe Elia in zijn eentje de geestelijke strijd aanbindt tegen 450 priesters van Ba’al. Terwijl deze priesters riepen Ba’al hoe akbar, verrichtte Elia het wonder dat de macht liet zien van de G’d van Isra�l, Adonai Elohiem. B’ezrat Hasjem, door de hulp van de Eeuwige van Isra�l, wint Elia deze machtstrijd en onder zijn leiding worden deze priesters gedood. Deze gebeurtenis heeft, nogmaals, plaatsgevonden op de berg Karmel in het huidige Haifa, die een prachtig uitzicht bood en biedt op Hajam Hatiechon, de Middellandse Zee.

Tegenwoordig zijn de zonen van deze afgodische priesters weer terug. Zij hebben een heiligdom, de Bahai Tempel, gebouwd op deze zelfde berg, naast vele andere gebouwen op deze locatie. Een van de centrale punten van dit geloof, dat een wereldgodsdienst pretendeert te zijn, is dat Awraham, Mosjee, Boeddha, Zoroaster, Yeshua, Mohammed, Siyyid Ali-Muhammad die zichzelf De Bab noemde (de poort, de deur), Baha’ullah en dienst oudste zoon Abdul-Baha, allemaal manifestaties zouden zijn van de Eeuwige G’d van Isra�l. Daarbij is er dus de claim dat hun directe leiders, de laatste drie namen in dit rijtje, de meest recente verschijningen zijn en dus de hoogste autoriteit bezitten. Voor veel mensen is dit geloof aantrekkelijk, omdat er geen ruzie gemaakt zou worden over de vraag, welke godsdienst beter is. Ze zijn allemaal goed, zonder verschillen, zo wordt beweerd. Zo lijkt er ruimte voor eigen beleving en invulling te zijn. Maar deze religie predikt wel degelijk een monopoliepositie; met een eigen verbond, eigen teksten, eigen leiders. Hoe hoger je stijgt in de hi�rarchie, des te meer geloof je dat dit de enige religie is die goed is. De andere godsdiensten worden als beperkt, bekrompen, gevaarlijk en vijandig gezien. Opnieuw strijd dus. 

Maar zij die de Eeuwige van Isra�l belijden moeten ook uitkijken dat ze niet bewust of onbewust deze kant opgaan van alles over een kam scheren. En uitkijken dat ze niet hun eigen leider kiezen, die in macht in feite boven de G’d van Isra�l staat. Laat wat de mond belijdt, de praktijk van het hart zijn en het werk van onze handen.

12-11-2006 Mars homo�s niet doorgegaan. Dank u wel voor uw gebeden. De parade van trotse homoseksuelen en lesbiennes door de stad Jeruzalem is G�d zij dank niet doorgegaan! Slechts 2000 enthousiaste mensen zijn op het terrein van de Hebreeuwse Universiteit geweest en hebben wat met vlaggen gezwaaid. Mannen in vieze pakjes deelden condooms uit. Dertig homoseksuele activisten probeerden om toch een mars te houden in het Park van de Onafhankelijkheid. Zij zijn gearresteerd en afgevoerd. Dat was alles. Het is voorbij. De Eeuwige is goed.

Een opgangspsalm. Van David. Ik was verheugd, toen men tegen mij zei: Laten wij naar het huis van de Eeuwige gaan. Onze voeten staan in uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad, die goed gebouwd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen van de Eeuwige. Een voorschrift voor Isra�l is het om de naam van de Eeuwige te prijzen. Want daar staan de zetels van de rechtspraak, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe: Mogen zij die u liefhebben, rust genieten. Dat er vrede is binnen uw muur en rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: dat er vrede is in u. Vanwege het huis van de Eeuwige, onze G�d, wil ik het goede voor u zoeken. (Psalm 122)

09-11-2006 Brandend vuilnis in Jeruzalem. In de buurten waar de charediem (orthodoxe Joden) wonen, ligt vuilnis op straat. Het wordt in brand gestoken en vooral �s avonds geeft het een duidelijke boodschap: protest tegen de Parade van homoseksuele mannen en vrouwen. Een aantal jaren geleden was er een staking in Jeroesjalajiem van de vuilnisophalers. De vuilcontainers waren overvol. Het was Pesach, de tijd waarin alle uiterlijke chamets (zuurdesem) van eten en alle innerlijke rommel weggedaan moet worden. In de sjechoenot (buurten) van de charediem werden de overvolle vuilniscontainers in brand gestoken. Zo zorgde men dat men de vuilnis van buiten en binnen kwijtraakte. Er is een duidelijke overeenkomst tussen de verbrandingen van nu en van toen: opruiming van rommel. Vanwege de oorlog met de Palestijnse autoriteit in Gaza zijn hoge veiligheidsmaatregelen genomen. Dat heeft ervoor gezorgd, dat de mars van trotse homo�s en lesbiennes niet doorgaat. Maar daarmee is hun initiatief niet afgeblazen. Hun leiders hebben een alternatief voorgesteld, namelijk een rally op het terrein van HaUniversita HaIvriet (de Hebreeuwse Universiteit) te Givat Ram. Hiermee kan de politie instemmen voor wat betreft de veiligheid. Messiasbelijdende Joodse politieofficieren die wij kennen, schudden overigens hun hoofd en betreuren om Bijbelse redenen deze hele organisatie. De ultraorthodoxe leiders kunnen ook instemmen met het feit, dat de zaak in een beperkt gebied gaat plaatsvinden en niet openlijk op de straten van Ier Hakodesj, de heilige stad. Toch verwacht men protest en verstoring van ook deze rally.

In de tussentijd. Mijn vrouw en ik zijn nu bijna een week aan het sjiwwe zitten. Het is de Joodse gewoonte en traditie om de rouwenden te troosten en van voedsel en gezelschap te voorzien. Dit is een goede manier van rouwverwerking. Op erev sjabbat (vrijdagavond) is er een onderbreking van de rouw. Je rouwt niet op sjabbat. Zondag zal er een maaltijd zijn voor 100 mensen en maandag is de rouwweek voorbij.

De strijd om het bestaan van Isra�l gaat verder (Arutz-7). De Verenigde naties geven toe dat wapens vanuit Syri� naar Zuid-Libanon worden gesmokkeld. Dit ondanks de 20.000 troepen van de VN. De Verenigde Naties controleren namelijk niet wanneer het donker is geworden. Daardoor is het mogelijk dat de Hezbolla de vrije hand hebben in het hele gebied, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken dat ze zich moeten identificeren bij UNIFIL-soldaten (UN Interim Force in Lebanon). De VN geven toe dat de UNIFIL en het Libanese leger zich hebben voorgenomen, nadat ze Isra�l hebben verboden om zich te verdedigen en om de Hezbolla hierin te stoppen, zich niet te bemoeien met de wapensmokkel vanuit Syri�.

Iran en atoomenergie (Arutz-7). Iran heeft afgelopen week langeafstandsraketten getest die in staat zijn om atoomkoppen te vervoeren, die Isra�l kunnen treffen. De Shihab-3 heeft een range van 2000 km., waardoor zowel Isra�l als Amerikaanse posities in de omgeving binnen bereik liggen. Diplomatieke pogingen om atoomproeven te stoppen lopen op niets uit. Rusland en China gaan dwars in tegen elke VN-resolutie, omdat zij handel drijven met Iran. Ze vinden het ontwerp dat er nu ligt, te sterk, terwijl Amerika deze te zwak vindt. President Bush zou een aanval door Isra�l �begrijpen�, die als doel zou hebben Iran te verhinderen de nucleaire bom te maken.


 


 


 


 


17-11-2006 Gebed bij de Muur. Sinds eeuwen bidt Isra�l bij haar Muur. Onderbroken door overheersers is deze heilige handeling een van de pijlers van Isra�ls bestaan en hoop op de toekomst: de toekomst met de herbouwde Tempel. Vanaf de Milch�mmet Sj�sjet Hajam�em, de Zesdaagse Oorlog in 1967 kunnen Joden weer bij de Kot�l Hama�arav�e, de Westelijke Muur, bidden. Dan doen we dan ook hartstochtelijk.