Acharee mot

Speciale selectie voorafgaand aan Rosj Chodesj: Ezechiël 22:1-19

In deze Toragedeelte staat het heilig leven en gereinigd worden volop in het middelpunt. Het begint met de jaarlijks terugkerende Jom Kippoer, Grote Verzoendag, waarop door de hogepriester voor zichzelf, voor zijn familie en voor het hele volk verzoening gedaan wordt over al hun zonden. Het gedeelte gaat verder met het beschrijven hoe op een goede manier omgegaan moet worden met het slachten van dieren om ze op te eten. Ook van alle mogelijke seksuele relaties wordt aangegeven dat ze verboden zijn. Dit wordt extra benadrukt door deze voorschriften een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 20, te herhalen. Dit geldt ook voor het offeren van je kinderen aan Moloch. Daarnaast wordt er een geweldig aantal praktische voorschriften gegeven.

Al deze zaken staan in het teken van het heilig zijn voor de Eeuwige. Hij zegt: “Jullie moeten heilig zijn, want Ik, de Eeuwige, jullie G’d, ben heilig” (Wajikra, Leviticus 19:2). Heilig zijn, heilig leven wordt dus sterk gekoppeld aan onze levenswijze. Heiliging is dus niet iets vaags geestelijks, maar heel concreet dingen doen of juist handelingen niet doen. Zelfbescherming, discipline, eerlijkheid, eerbaarheid, het beteugelen van je hartstochten en je goed gedragen leiden tot heiligheid. We worden er overigens wel duidelijk mee geconfronteerd dat het nodig is om ieder jaar een speciale dag te hebben om te beseffen dat we in het houden van al deze voorschriften niet volmaakt zijn. De Eeuwige heeft er ook in voorzien dat Hij ‘repareert’ waarin wij tekortgeschoten zijn.

De Eeuwige koppelt dit heilig leven voor het volk Israël aan het niet zijn zoals de volken die in het land K’na’an (Kanaän) woonden. Zijn land is hierdoor verontreinigd en zal het volk dat er woont ‘uitspuwen’. Ditzelfde wordt ook het volk Israël en de vreemdelingen die met hen optrekken, voorgehouden als zij zich niet op de juiste manier gedragen. Amos profeteert dat het volk wel uit het land verwijderd is, maar ook weer door de Eeuwige zelf teruggebracht zal worden. Hierin zit een parallel met de jaarlijkse reiniging op de Grote Verzoendag. In de profetie gaat het zelfs verder. G’d zal ervoor zorgen dat ze definitief in het land gaan wonen.

Het is belangrijk om te blijven inzien, dat heilig leven, als dat al volledig mogelijk zou zijn, nooit vervangend is voor het behoud dat alleen in onze Messias Yeshua is. Hij is de enige naam die onder de hemel gegeven is om door behouden te worden (Handelingen 4:12). In de profetie van Amos wordt naar dit behoud gewezen. Volledige en definitieve heiliging is alleen het resultaat van het offer van Yeshua. Dit ontslaat ons echter absoluut niet van het nastreven van heilig leven, zoals in dit deel van de Tora wordt beschreven.

Sjabbat sjalom,
Lion S. Erwteman, Rosj Kehilla van Beth Yeshua,
Amsterdam