Chajee Sara

De Akedat Jitschak, het incident met Jitschak waarbij hij vastgebonden werd, maakt een enorme indruk op Sara. Vlak daarna overlijdt zij, op de eerbiedwaardige leeftijd van 127 jaar. Jitschak was dus ongeveer 37 jaar toen zijn vader hem had meegenomen naar het land Moria. Avraham koopt een familiegraf, dat nu in Hebron is, onder de moskee Charam El-Khalil, oostelijk van Mamre. De grot die hiervoor wordt gebruikt heeft de naam: De Machpela, de Dubbele.

Dubbel is Sara wanneer haar stoffelijk overschot daar wordt neergelegd, omdat haar geest is teruggekeerd naar de Eeuwige die hem geschonken had, zie Kohellet, Prediker 12:7. Te Zijner tijd zal zij opstaan uit de dood en zal de scheiding tussen aarde en hemel, lichaam en ziel, voor eeuwig opgeheven zijn. De tweeheid van deze wereld, uitgedrukt in de eerste letter van de hele Bijbel, de letter B, getalswaarde 2, stopt in de komende wereld eindelijk, om daarvoor in de plaats eenheid te zijn.

Wanneer Avraham een vrouw voor zijn zoon Jitschak (Jitschak) zoekt stuurt hij Eliëzer, zijn Hoofd Huishouding naar Haran terug (zie Genesis 24:10), genaamd “de stad van Nachor”. Dat was een van de broers van Abraham. Eliëzer komt bij een bron het meisje tegen waar hij om gebeden heeft ten gunste van zijn meester Abraham. Het is Rivka, Rebekka in het Nederlands, de dochter van Betoeël. Zoals Jitschak de zoon is van Sara die dochter is van Haran, zo is Betoeël de zoon van Milka, die zelf ook een dochter van Haran is. Milka is getrouwd met Nachor, broer van Avraham. Een generatie later worden Rivka en Laban geboren, die de kinderen zijn van Betoeël.

Jitschak is dus getrouwd met een kleindochter van zijn tante Milka. Eliëzer geeft een neusring van goud en twee armbanden voor haar armen. En hij legt aan Laban uit, die naar buiten komt, wat de reden is dat hij dit heeft gedaan. Hoe zijn meester hem heeft gezonden om een vrouw te zoeken uit de familie van zijn vader. Laban en Betoeël stemmen toe. Zeker Laban zal na het horen over de grote rijkdommen geen probleem hebben gehad. Ze willen haar nog een jaar bij zich houden. Maar de wijze Eliëzer vraagt om haar om direct mee te mogen nemen. Rivka vertrekt graag en ze neemt de meisjes die haar dienen met zich mee. Zou zij G’ds stem hebben gehoord? Was ze haar familie beu?

Wanneer ze uiteindelijk aankomen ziet Jitschak hen in de verte. En Rivka ziet hem, omdat Eliëzer haar dat vertelt. Ze doet haar sluier voor, zoals gebruikelijk voor huwbare meisjes. Terwijl de dieren verzorgd worden en op stal worden gezet en alle bagage opgeruimd wordt, hebben ook de begeleidende soldaten en fourageerders hun taak beëindigd. Een reis met vrouwen en kostbaarheden trekt de aandacht van struikrovers en benden. Er wordt niet eens over geschreven omdat het te vaak voorkomt. Maar de reis is goed verlopen.

Jitschak en Eliëzer gaan uitgebreid eten en drinken. Zo gaat dat in het Midden-Oosten. Onderwijl informeert Eliëzer Jitschak over alle bijzonderheden. Hij is onder de indruk en introduceert Rivka “in de tent van Sara zijn moeder”, een uitdrukking die aangeeft dat zij in eerste instantie goedgekeurd is om die heilige plaats van deze zo belangrijke matriarch te betreden. Haar gedrag zal verdere instemming hebben veroorzaakt. Uiteindelijk wordt er bruiloft gevierd. Rivka wordt de vrouw van Jitschak. G’ds plan is op schema.

Sjabbat sjalom,
Lion S. Erwteman, Rosj Kehilla van Beth Yeshua
Amsterdam, Nederland