Ha’azinoe

Speciale selectie: Sjabbat Sjoewa, Hosea 14:2-10, Micha 7:18-20; of Hosea 14:2-10, Joël 2:15-27

De Sjabbat tussen Rosj haSjana en Jom Kippoer wordt Sjabbat Sjoewa genoemd, de Sjabbat van terugkeer of inkeer. Op deze Sjabbat lezen we het lied van Mosjee in de parasja Ha’azinoe (Luisteren jullie). Mosjee trekt vlak voor het einde van zijn leven alle registers open om Israël te waarschuwen dicht bij God te blijven door naar Zijn Tora te leven. Kies voor het leven door van de Eeuwige je G’d te houden, door gehoor te geven aan zijn roep en door aan hem gehecht te blijven. Want hij is je leven, opnieuw Deuteronomium 30:19. Nu gebruikt hij ook de muziek, de dichtkunst en de calligrafie om Israël op te roepen dicht bij G’d te blijven door naar Zijn Tora te leven.

Wanneer je dit lied van Mosjee op de Torarol ziet dan valt op dat het is geschreven in twee kolommen die door een kolom wit van elkaar worden gescheiden. Zo herinnert deze tekst ons aan de tocht door de Rode Zee, de zee van bloed van verslagen Egyptische soldaten. Dood voor de Egyptische soldaten. Leven voor Israël. Hetzelfde lezen we deze week: Want de Eeuwige zal recht doen aan Zijn volk en Zich ontfermen over zijn dienaren (Deuteronomium 32:36) en lees ook 32:42. Dood voor de tegenstanders van de Eeuwige. Leven voor Israël.

Zie nu in dat Ik, inderdaad Ik, het ben. Er is geen G’d dan Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees. En niemand is er die redt uit Mijn macht (32:39). Dit is de centrale boodschap in dit lied van Mosjee. Traditie leert ons dat op Rosj HaSjana ons lot voor het komend jaar door de Eeuwige wordt beschikt en dat we tijdens de tien ontzagwekkende dagen, de tien jamiem hanora’iem, tien dagen de tijd krijgen om ons lot ten goede te keren door inkeer, gebed, oprecht berouw en goede daden. Op Jom Kippoer wordt ons lot voor het komende jaar dan definitief bezegeld. Dood de eigenschappen die op de aarde zijn; hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en hebzucht, die niets anders is dan afgoderij; dit zijn de zaken waardoor de boosheid van de Eeuwige komt (Kolossenzen 3:5). Paulus is ook duidelijk. G’d alleen dienen en niets en niemand anders.

Aan het eind van Ha’azinoe krijgt Mosjee zijn laatste opdracht van G’d: Beklim de berg Newo en sterf daar. Mozes krijgt de opdracht om te sterven omdat hij in Numeri 20:7-13 niet op de Eeuwige heeft vertrouwd en G’d niet heeft geheiligd, doordat hij zijn hand ophief en twee maal met zijn staf de rots sloeg in plaats van tot de rots te spreken. Harde woorden, maar Mosjee wist in Wiens Handen hij zou vallen. Yeshua zei: Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem opwekken op de laatste dag (Johannes 6:44).

Laten we tijdens deze tien ontzagwekkende dagen ons geloof uitwerken met beven en ontzag voor G’d (Nieuwe Testament: Filippenzen 2:12). En laten we ons beijveren om onze roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want op die manier zal u royaal de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Messias Yeshua (2 Petrus 1:11).

Sjabbat sjalom,
Lion S. Erwteman, Rosj Kehilla van Beth Yeshua
Amsterdam, Holland