Ki tissa

De burgerlijke stand is een instelling die door landen wordt gebruikt om kennis te hebben en te verzamelen over hun burgers. Dat klinkt als een handige functie, en dat is het ook als een land die informatie met respect voor zijn burgers hanteert. In de Tweede Wereldoorlog werd er door de bezetter van de wereld een superieur systeem voor de burgerlijke stand gehanteerd, dat mensen in kaart bracht, speciaal Joden, voor misdadige doeleinden.

De Franse rooms-katholieke priester Patrick Desbois gelooft dat er veel meer dan zes miljoen Joden zijn vermoord tijdens de Holocaust. En hij kan het bewijzen doordat hij meer dan twaalfhonderd interviews met ooggetuigen heeft gehad. Naast wat bekend was, heeft hij zevenhonderd voordien onbekende massagraven ontdekt in Oost-Europa. Daar zijn tenminste 1½ miljoen Joden uit Oekraïne vermoord en begraven.

Er zijn documenten door de Duitse vijand vernietigd, waardoor er nu zes keer meer doden zijn gevonden dan die documenten in de bewaarde archieven aangeven (zie Jerusalem Post, 14-01-2010). Desondanks is dit een voorbeeld van volkstelling en gebruik maken van bevolkingsgegevens voor misdadige doeleinden. Mede om die reden heeft de Eeuwige aan Israël de opdracht gegeven om bij volkstellingen de getelde mensen van twintig jaar en ouder een halve heilige sjekkel te geven. Dit geld moest gebruikt worden voor het werk in de Tempel.

Mensen tellen om hen te vermoorden, of hen slechts als burgerservicenummers te beschouwen, dan wel de telling te gebruiken als een zichtbare bijdrage aan de Tempel van de G’d van Israël, dat zijn interessante alternatieven. Dit toont de grootsheid aan van het zo mensvriendelijke systeem van Israël en de bescherming die daarvan uitgaat. En dat systeem is gebaseerd op niets minder dan: de Wet, de Tora van het Joodse volk. Wie met G’ds Woord niet goed omgaat, krijgt de Eeuwige tegen zich. 

Reiniging volgens het Tempelsysteem van kapitale overtredingen ging gepaard met het gebruik van reinigingswater. Het recept daarvan is strikt gebonden aan de Tempel, zoals de heilige zalfolie dat ook is. Koop daarom nooit zogenaamde olie of heilig water volgens Bijbels voorschrift. De Bijbel verbiedt dat streng. Reinigingswater wordt genoemd in Bamidbar/Numeri 19.

De Eeuwige Zelf belooft, dat Hij de meest grondige reiniging gaat toepassen: “Ik zal rein water over jullie sprenkelen en jullie zullen schoon worden; Ik zal jullie reinigen van al jullie onreinheden en van al jullie afgoden” (Jechezkel/Ezechiël 36:25). Het Land Israël zal dan volgens toeristen in die tijd “een hof van Eden” worden, zie vers 35.

Sjabbat sjalom,
Lion Erwteman, rosj kehilla van Beth Yeshua
Amsterdam