Lech lecha

Het historische moment breekt aan dat van kosmisch belang is. Twintig generaties hebben de volken de gelegenheid gehad om zich onder de wetten van de Eeuwige te stellen. Avram is de man uit de volken die daar wel toe bereid is. En prompt wordt hij de Patriarch van Israël. De Eeuwige roept hem om zijn familie, stad, land en volk te verlaten. En om het land dat onder heerschappij staat van de vervloekte zoon van Cham, namelijk Kanaän, in te nemen. Wie heeft, hem zal gegeven worden. En wie niet heeft, ook wat hij meent te hebben, zal hem ontnomen worden (Lukas 8:18).

Avram verlaat de stad Oer van de Chaldeeën samen met zijn vader Terach en zijn neef Lot. Die was de zoon was van Avrams broer Haran, zoals Sarai Harans dochter was. Sarai reisde ook mee. Ze was de vrouw van Avram. Zij hadden in Oer in zuid-Irak gewoond en reisden naar de stad Haran in het noordwestelijke deel van Mesopotamië.

Er werd in die tijd veel gereisd vanwege mislukte oogsten. De stad Oer trok heel veel mensen aan en was een belangrijk centrum in die tijd. Maar na invallen van vijandelijke stammen die gebied wilden veroveren vertrokken ook weer veel mensen. Daar heeft de familie van Avram ook toe behoord. Tera vestigde zich in Haran en hij overleed daar toen hij honderd en vijf jaar oud was. Avram leefde daar ook en had toen inmiddels de leeftijd bereikt van 35 jaar.

Avram werd geboren nadat zijn vader Tera zijn zeventigste jaar had bereikt. Vanaf die leeftijd, zo staat er in Genesis 11:26, kreeg hij drie zonen: Avram, Nachor en Haran. Haran overlijdt vroegtijdig. Avram trouwt met Jiska, volgens Rashi een andere naam voor Sarai. Op een bepaald moment verlaat Avram het huis van zijn vader in Haran (12:1). Hij is dan vijfenzeventig jaar oud, veertig jaar na het overlijden van zijn vader. De Eeuwige leidt deze bijzondere man en zijn gevolg naar een unieke plaats om hun geloof verder te ontwikkelen en uit te dragen. Dat had Avram al gedaan toen hij nog in Haran woonde: de zielen die zij hadden gemaakt in Haran (12:5).

Het bijzondere aan die plaats, Kanaän is dat het de aardse locatie is geweest van Gan Eden, het lustpark dat ook wel Paradijs wordt genoemd. Het herstel van wat de mensheid aan crisis had veroorzaakt, waardoor ons de toegang tot die hemelse plaats was ontzegd, was in gang gezet. De Geest van de Messias waakt al sedert de grondlegging van de wereld, zoals de uitleg mede is van rabbijnen aangaande Genesis 1 vers 2. En het unieke offer van de Messias van Israël heeft ook al plaatsgevonden sedert de grondlegging.

Nu moeten mensen die in de G’d van Israël geloven ook op de juiste manier meewerken. Als iedereen die de Tora erkent en toepast dit aan anderen laat weten op een manier die aantrekkelijk is en het middel om elkaar en de Eeuwige te laten zien dat liefde de basis is van relaties, dan volgen we het voorbeeld van Avraham die blijkbaar deze boodschap heeft weten over te brengen met wat hij van de Tora wist.

En als iedereen die de Tora minnende Yeshua kent en Zijn offer zie als beschreven en voorzegd in de Tora en als de basis van vergeving en eeuwige behoudenis en dat als boodschap uitdraagt, dan maken we Hem betrouwbaar als Jood en als leraar en als de verschijning van de G’d van Israël op aarde. Een van de eerste geloofsdaden die Abraham, de vader van alle gelovigen in de G’d van Israël verrichtte, was het besnijden van zichzelf en de niet-Joden bij hem.

Sjabbat sjalom,
Lion S. Erwteman, rosj kehilla van Beth Yeshua, Joodse Messiasbelijdende gemeente
Amsterdam