Mikets

Afbeelding: Zevengesternte (Plejaden), een eeuwige hemelse parallel van de Menora (kandelaar) in de Tempel in Jeruzalem. 

We zagen Jozef als een jongen van zeventien jaar te midden van zijn familie in het land Kanaän, het Beloofde Land. Daarna als een buitenlandse slaaf in het huis van Potifar in Egypte. Toen als een gevangene bij de overste van de lijfwacht. En nu, in Genesis 41, ontmoeten we hem als dertigjarige onderkoning van Egypte. Paulus schrijft in Filippenzen 4:12-13: Ik weet wat het is om armoede te lijden, ik weet ook wat het is om in overvloed te leven. Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik kan in overvloed leven en ik kan armoede lijden. Ik kan alles aan, dankzij Yeshua, die mij kracht geeft.Paulus was niet afhankelijk van de omstandigheden, juist omdat hij afhankelijk was van Yeshua.

Ook Jozef ging niet zichzelf beklagen in een slachtofferrol in de moeilijke situaties die hij meemaakte. En hij werd niet overmoedig in grote voorspoed, als onderkoning van Egypte. Hij bleef in alle omstandigheden afhankelijk van de Eeuwige. In elke situatie van ons leven wil G’d de constante factor zijn, het middelpunt. Waarom maakt Jozef zich niet onmiddellijk aan zijn broers bekend wanneer ze bij hem komen om voedsel te kopen en hij hen wel herkent? En waarom behandelt hij hen zo hard? Gaat hij zich nu wreken? Nee. Jozef is niet haatdragend. Hij wil zijn broers leren kennen en zien wat ze voor elkaar overhebben. Hij wil ook weten of ze berouw hebben over wat ze hem vroeger hebben aangedaan. Hij wil hen testen.

Na Zijn sterven en opstanding vraagt Yeshua aan Petrus drie keer, in Johannes 21:15-17: “Heb je Mij lief?” Petrus’ drievoudige verloochening van zijn Meester moest zo ter sprake komen. Petrus had echt berouw en zei dat hij Yeshua liefhad. Hij doorstond de proef, kwam er gelouterd uit te voorschijn, slaagde glansrijk en kreeg een prachtige taak. Zo wil G’d ook de echtheid van ons geloof testen, om ons beter te laten functioneren.

Alles lijkt zich tegen vader Jakob te keren: hij is Jozef al kwijt en nu moet hij, in Genesis 43:1-14, ook Benjamin laten gaan. Maar Paulus zegt in Romeinen 8:28: “Wij weten dat G’d alles tot een goed einde brengt voor wie Hem liefhebben, voor hen die Hij besloten heeft te roepen.” Er staat echt: alles. Ook de nare dingen die ons overkomen laat G’d in ons voordeel werken. Dat blijkt ook uit de geschiedenis van Jozef en van Jakob. Alles zat jarenlang heel erg tegen, maar wat kwam alles goed!

Je zou dit het Chanoeka model kunnen noemen. Wat er ook gebeurt, uiteindelijk is er overwinning. Am Israël chai, het volk Israël leeft! Hij houdt het licht brandend, ook al is het tijdelijk gedoofd. Voorwaarde in de tijd van Jozef, van Chanoeka en van nu is, dat we G’d liefhebben en Hem gehoorzaam blijven, ook al levert dat op de korte termijn alleen maar nadeel op. Denk aan Jozef, die vanwege zijn trouw jegens de Eeuwige in het huis van de vrouw van Potifar terechtkwam in de gevangenis. Geen overwinning zonder lijden. Wat wij in elke situatie nodig hebben, is: geloof in de Eeuwige, vertrouwen op Hem, die ook het kwaad ten goede keert.

Sjabbat sjalom,
Lion Erwteman, rosj kehilla van Beth Yeshua
Amsterdam