Rooms-katholieke kerk waant zich baas over Joden en Protestantse kerken

Op 7 juli 2007 heeft de hoogste leider van de rooms-katholieke kerk, de Duitse Joseph Ratzinger, zijn kerkgenootschap uitgeroepen tot de baas over alle kerken, ook de Protestantse. Tevens heeft hij de mogelijkheid geboden om de traditionele Latijnse mis in zijn kerk terug te brengen. In deze oude mis, die door Christenen en Joden is bekritiseerd, wordt onder meer een gebed uitgesproken dat “de verfoeilijke Joden gaan geloven in Yeshua”. Ook wordt erin gebeden dat G’d de sluier bij de Joden zal verwijderen. Hoewel de term “verfoeilijke” is weggepoetst uit deze liturgie is het te schandalig voor woorden, dat deze kerk, die bloed aan zijn handen heeft in zijn “bekeringen” van Joden gedurende de geschiedenis, zich opnieuw gaat bemoeien met deze bekeringen.
 

Maar ook de Protestantse kerken tellen niet voor vol in zijn ogen. Onlangs is door de rooms-katholieke kerk een artikel gepubliceerd, genaamd: “Antwoorden op sommige vragen aangaande bepaalde aspecten van de leer van de kerk”. Doel van dit artikel was in te gaan op de visie van de rooms-katholieke kerk wat nu precies een kerk is.

Hieronder volgt een aantal citaten (zie scheve tekst), gevolgd door ons commentaar (rechte tekst):
1. Het Vaticaans Concilie heeft niets veranderd t.o.v. de rooms-katholieke leer over de kerk.
Veel mensen verkeerden in de veronderstelling dat dit tweede concilie, gehouden van 1962-1965 (het eerste werd gehouden van 1869-1870), de RK-kerk een gematigder en meer tolerante houding zou hebben gegeven, ook over wat een kerk is.
2. Christus heeft hier op aarde maar één kerk gesticht. … Deze ene kerk … die wij belijden als een, heilig, katholiek, en apostolisch .. is aanwezig in de katholieke kerk.
Met de term “katholiek” bedoelt de kerk van Ratzinger ondubbelzinnig zijn rooms-katholieke kerk, zoals we kunnen zien in het derde citaat.
3. De kerk van Christus is aanwezig en werkzaam in de kerken en kerkgemeenschappen, die nog niet volledig in eenheid zijn met de katholieke kerk, op grond van de elementen van heiliging en waarheid die daarin bestaan. Desalniettemin kan de term “aanwezig zijn” [zie einde van tweede citaat] slechts worden toegeschreven aan de katholieke kerk alleen, juist omdat de term wijst op het teken van eenheid dat wij belijden in de symbolen van het geloof.
Ratzinger ziet alleen zijn kerk als waarheid en laat de ruimte voor de Protestantse kerken om weer binnen de “katholieke kerk” te komen. De bewering dat de rooms-katholieke kerk onder meer gekenmerkt wordt door heiliging wordt gelogenstraft door, bijvoorbeeld, haar nieuwste manier van aflaat, toegepast in Californië. Rooms-katholieke bisdommen in de Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren meer dan 1,1 miljard dollar (ruim 800 miljoen euro) betaald aan schadevergoedingen voor personen die slachtoffer waren van seksueel misbruik door priesters en andere geestelijken. In Los Angeles meer dan 550 slachtoffers, in Boston ongeveer 540 slachtoffers, in Covington (Kentucky) 350 slachtoffers, in Orange (Californië) negentig slachtoffers, in Oakland (Californië) 56 slachtoffers, in Spokane (Washington) 75 slachtoffers, in Miami (Florida) tientallen slachtoffers, in Portland (Oregon) 150 slachtoffers.
4. Deze afgescheiden kerken en gemeenschappen, ofschoon we geloven dat zij lijden aan defecten, … ontlenen de waarde van behoudenis aan de volheid van genade en waarheid, die zijn toevertrouwd aan de katholieke kerk.
De rooms-katholieke kerk, die de defecten van moord op Joden (kruistochten, inquisitie) en volgelingen van Yeshua als wezenlijk onderdeel van zijn optreden heeft getoond in de geschiedenis en die juist vanwege al zijn defecten opzijgezet werd in de tijd van de Reformatie, heeft zijn jachtseizoen opnieuw geopend. Een recent voorbeeld van strijd tegen Protestanten is te vinden in het oecumenische blad VolZin. Dr. Bert Musschenga, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Vereniging van Ethici in Nederland, heeft onlangs gezegd dat de “strenge roomse selectie van docenten voor de nieuwe Faculteit Katholieke Theologie (FKT) – die onder meer ertoe geleid heeft dat er op de nieuwe faculteit geen plaats is voor de katholieke ethicus prof. Frans Vosman” zijn verbazing en verontwaardiging wekt. Musschenga zegt: “Mijn reactie is er een van meewarigheid, verbazing en treurnis. Overal worden Romegetrouwe priesters benoemd die vervolgens de gelovigen de kerk uitjagen.” Aan Vosman schrijft hij: “Beste Frans, als integere intellectueel wil je daar toch niet werken?” De vrijheid van de theologie wordt volgens Musschenga tenietgedaan. “Wat hier gebeurt, is vanuit geen enkel concept van theologie te rechtvaardigen.” Een boek dat de bloedige sporen van de rooms-katholieke kerk uitmuntend beschrijft is: Bloed aan onze handen, door dr. Michael I. Brown.
5. Over de Protestantse kerken: Deze gemeenschappen genieten niet de apostolische successie in het sacrament van Orden en ontberen daarom een element van wezenlijk element van kerk-zijn. Deze kerkachtige gemeenschappen, die – speciaal vanwege de afwezigheid van het sacramentele priesterschap – niet de echte en integrale substantie van het Eucharistische mysterie hebben bewaard, kunnen, volgens de katholieke leer, niet “kerken” worden genoemd in de ware zin.
Over dit mysterie kunnen we meer lezen in bijvoorbeeld het niet meer in druk bestaande boek Babylon Mystery Religion door Ralph Woodrow over de praktijken van de rooms-katholieke kerk. Vele van de oude Babylonische praktijken zijn door de rooms-katholieke kerk overgenomen. Een brochure die te koop is, beknopt maar vol met feiten, is: Babylon leeft onder ons door J.I. van Baaren (Stg. Moria). Andere boeken zijn: The Two Babylons, door Alexander Hislop; All Roads Lead to Babylon, door Richard C. Nickels; Satan’s Great Deception, door Dr. C. Paul Meredith; en The Race Change in Ancient Italy! 300 B.C. and 300 A.D., door Ernest L. Martin.

Als de rooms-katholieke kerk de tijd rijp acht om zijn ware gezicht weer te tonen, moeten we concluderen dat we weer in een gevaarlijke tijd leven. Een waarschuwing is op zijn plaats.