Sjabbat vieren: kijken in de Troonzaal van de Eeuwige

Sjabbat vieren: kijken in de Troonzaal van de Eeuwige
 
Zicht op het Koninkrijk van de Eeuwige
Wat is het belang van het houden van Sjabbat? Wat krijg je ervoor? En wat niet? Wat dat laatste betreft, je krijgt er geen eeuwig leven door. Maar u, die naast het ontvangen van die hoofdprijs ook geïnteresseerd bent in het behagen van de Gever van eeuwig leven, in heiliging en dienstbetoon, wil naast ontvangen ook geven. Sjabbat vieren is geven, jezelf aan de Almachtige geven, je aan Hem overgeven, je aan Zijn genade uitleveren, je één maken met Israël, Zijn volk. Sjabbat vieren is een deur openen en binnen mogen kijken in de Troonzaal van de Eeuwige. Zoals een paar volgelingen van Yeshua deze Troonzaal zagen, toen ze hun Messias voor hun ogen zagen veranderen. Zijn gelaat en kleren werden wit en straalden licht uit. In het Koninkrijk, zoals Yeshua dat noemde (Lukas 9:27-29) zijn Mosjee (Mozes) en Elia ook aanwezig. Sjabbat vieren is het koningschap van de Almachtige laten functioneren zoals dat in het Koninkrijk zal gebeuren. Sjabbatrust is rusten in de verzorgende handen van de Heer van de Sjabbat. En wie in die Heer gelooft, houdt de Sjabbat, zoals Hij deed (1 Johannes 2:3-6).

Joods of Bijbels
Is het vieren van de Sjabbat Joods of bijbels? De Almachtige zegt hierover in Leviticus: “De feesttijden van de Eeuwige … zijn Mijn feesttijden.”  Van niemand anders dan van de Eeuwige. En meer specifiek over de Sjabbat, “Het is een Sjabbat voor de Eeuwige in al jullie woonplaatsen”  (zie Leviticus 23:2 en 3). Deze woorden maken de Sjabbat dus niet alleen Joods, maar bijbels en dus geldig voor iedereen. Er is geen vers in de hele Bijbel te vinden, waar de Sjabbat wordt afgeschaft.  

Waarom zouden we ons aan de Wet houden?
Bijbelse verordeningen zijn niet gegeven om door behouden te worden. Waar zijn ze dan voor? Om te laten zien aan onze Schepper dat we Hem dankbaar zijn voor Zijn redding en bevrijding. Sja’oel zegt over G’ds genade: “Want door genade zijn jullie behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van G’d; niet uit werken, zodat niemand roemt” (Efeze 2:8-9). Behoud is louter genade. Hij vervolgt, “Want wij zijn Zijn schepping, geschapen in de Messias Yeshua (oorspronkelijke naam van Jezus) om goede werken te doen, die G’d heeft voorbereid, zodat wij daarnaar zouden leven” (vers 10). Zo leert hij ons, dat geloof, genade en goede werken samen gaan. De term “goede werken” is voor Joden uit alle tijden, Messiasbelijdend of niet, het vervullen van de opdrachten uit het Woord van G’d. En daar valt ook de Sjabbat onder, evenals bijvoorbeeld de voedselwetten.  

Wat mist iemand als hij geen Sjabbat viert?
Door het niet vieren van Sjabbat mist iemand de kans om op een heel bijzondere manier te worden gezegend. In de liefde die de Almachtige voor ons heeft, is geen plaats voor onderdrukking en manipulatie. Sommigen die het woord “Wet” horen, denken aan manipulatie en onderdrukking. Hun herinneringen aan bepaalde kerken, gemeenten en hun diensten brengen rillingen teweeg. Inderdaad, bij sommigen van ons is een soort allergie ontstaan voor alles wat met “de Wet” te maken heeft, omdat mensen daar ondergeschikt werden gemaakt aan “het systeem”. Maar het Koninkrijk van de Allerhoogste is totaal anders. Yeshua zegt: “De Sjabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sjabbat” (Markus 2:27). Daarmee geeft Hij aan, hoe belangrijk de Sjabbat is, maar tevens, hoezeer G’d uitgaat van ons belang. Sjabbat vieren, op het tijdstip dat door de Almachtige voor ons is uitgedacht, geeft een zegen die je alleen kunt waarderen, wanneer je die hebt ervaren.

Praktische aanwijzingen
Hoe vier je Sjabbat? In de eerste plaats: als een feest! Ik bedoel niet slingers en zo, maar als koningskinderen in Zijn Koninkrijk. Sjabbat begint op vrijdagavond en eindigt op zaterdagavond, volgens de bijbelse dagtelling in Gen.1:5, waar avond en morgen één dag vormen. Het is heerlijk om je op dit Koninkrijksfeest voor te bereiden. Dat kan al vanaf halverwege de week. Hoe meer de week vordert, des te meer wordt het huis aan kant gemaakt en de boodschappen voor het weekend gedaan. Zodat alle aandacht vanaf de vrijdagavond kan uitgaan naar de Almachtige in Zijn Troonzaal. Op vrijdagavond worden er, door de vrouw des huizes, twee kaarsen aangestoken. Deze herinneren aan het licht dat de duisternis verdrijft, al vanaf het begin van de schepping. En ze zijn een aansporing om zelf een licht te zijn voor de mensen om ons heen. De vrouw des huizes wordt gezegend met Esjet Chajiel, de tekst uit Spreuken 31:10-31, waarin de man de vraagt stelt en beantwoordt: “Een goede vrouw, wie kan die vinden.” De kinderen, indien aanwezig, worden gezegend, zoals Ja’akov (Jakob) deed met Efraïm en Menasse (Genesis 48:20). De Almachtige wordt gezegend, omdat Hij ons de Sjabbat heeft gegeven, de rust waarin we Zijn leiding, troost en genezing mogen ervaren.

Kiddoesj
De heiliging van de Sjabbat, kiddoesj, wordt uitgesproken met een glas wijn, of druivensap, in de hand. Het is een gebed, waarin we Adonai danken voor de vrucht van de wijnstok, die overigens altijd wordt gebruikt om bijzondere, heilige momenten in te leiden. We danken Hem ook voor het feit dat Hij ons uit Egypte heeft weggeleid. Tussen kiddoesj en het breken van speciaal brood, challa, wassen we onze handen. We doen dit mede om de aansporing in beeld te brengen van Psalm 24, “Wie mag de berg van Adonai beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert.” Voordat het brood wordt gebroken en gegeten zegenen we de Eeuwige voor het feit dat Hij het brood voortbrengt uit de aarde. Het brood herinnert ons onder meer aan de Heer van de Sjabbat, het Brood des Levens, die uit de dood opstond en als het ware uit de aarde voortkwam.

Sjabbat sjalom
Sjabbat betekent twee zaken: een heilige samenkomst hebben en rust houden. Maar denkt u nu niet: ik mag niets meer doen op Sjabbat. De Sjabbat is er voor u. Denk ook niet dat u niet meer op zondag naar uw kerk of gemeente zou kunnen gaan. Het gaat er om de Sjabbat weer in ere te herstellen, niet om de zondag als opstandingsdag van onze Messias af te schaffen. Hoe zouden we kunnen! Maar de Sjabbat als de dag van heilige samenkomst is nooit afgeschaft door de Eeuwige, dus  hoe zouden we dat kunnen! Bovendien, het is “geoorloofd op de Sjabbat goed te doen” (Matteus 12:12). Wat Sjabbat van ons vraagt staat ook op een verrassende manier beschreven in Jesaja 58. Doe geen dingen die u de rest van de week doet, zoals inkopen en zaken. De Eeuwige heeft ons geschapen en Hij weet, hoe goed al Zijn verordeningen voor ons zijn. Hij noemt de Sjabbat: Zijn Sjabbat, “een Sjabbat voor de Eeuwige”. Wanneer U Hem persoonlijk kent wordt de opdracht actueel die we vinden in Hebreeën 4:11, “Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan.” Sjabbat sjalom, dat u de vrede van de Sjabbat zult gaan ervaren.