Stichting Alefbet, uitgebreidere beschrijving

Stichting Alefbet, waaronder: online Boekwinkel HaOr; met RSIN 810645464

Contactgegevens:
Stichting Alefbet
p/a Veluwelaan 20, 1079 RA Amsterdam
Telefoon: 020-8906950 (di. en do., 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: info@beth-yeshua.nl
https://www.beth-yeshua.nl

Algemeen nut beogend (zonder winstbejag)
De stichting Alefbet heeft ten doel het zijn van een het algemeen nut beogende instelling (als bedoeld in de artikelen 24 lid 4 van de Successiewet 1956, 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, of de daarvoor in de plaats tredende fiscale wetten), in het bijzonder door het zonder winstoogmerk uitgeven en doen uitgeven en verspreiden van boeken, tijdschriften, publicaties, magazines, kaarten, predicaties en andere voordrachten, muziek op geluidsdragers, een en ander in het bijzonder op Messiasbelijdend Joods terrein, en voorts door het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Dit alles wordt door vrijwilligers van Boeken- en muziekcentrum HaOr uitgevoerd. Zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zonder vergoeding. Alefbet heeft haar statuten, een bestuur met 2 bestuurs-/werkvergaderingen per jaar. Alefbet kent het jaarlijkse boekjaar met jaarrekening en jaarverslag waarin per jaar haar beleidsplan wordt uitgevoerd en aan het einde van dat jaar, wordt verslagen. Bij dit alles wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in alle opzichten toegepast.

Overzicht van Baten en Lasten 2023 vindt u hier