Stichting BeitHamidrash, uitgebreidere beschrijving

Stichting BeitHamidrash, waaronder: conferenties Shofar HaMashiach – elk voorjaar en najaar – en Educatief Centrum Lamdeni; met RSIN 806628510

Contactgegevens:
Stichting Beit HaMidrash
p/a Veluwelaan 20, 1079 RA Amsterdam
Telefoon: 020-8906950 (di. en do., 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: info@beth-yeshua.nl
https://www.beth-yeshua.nl

Algemeen nut beogend en zonder winstbejag
De stichting BeitHaMidrash heeft ten doel het zijn van een het algemeen nut beogende instelling (als bedoeld in de artikelen 24 lid 4 van de Successiewet 1956, 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, of de daarvoor in de plaats tredende fiscale wetten), in het bijzonder door het zonder winstoogmerk twee keer per jaar organiseren van een studiedag, met thema vanuit de bijbelse feesten of uit het dagelijks leven, dat vanuit bijbelse ethiek inzichtelijk gemaakt wordt. Toegang is gratis, met collecten ter bestrijding van de kosten. Alle betrokkenen bij deze studiedagen, inclusief zij die koffie en thee verzorgen, verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zonder vergoeding.

Tevens door het zonder winstoogmerk organiseren van twee cursussen per jaar, die worden onderwezen aan studenten. Elke cursus wordt met een tentamen afgesloten. Voor een van de twee cursussen is inschrijvingsgeld vereist, met korting voor studenten, om de kosten te dekken van de andere cursus die door een docent uit het buitenland wordt onderwezen.

Op de tweejaarlijkse studiedagen, onder auspiciën van werkgroep Shofar HaMashiach en gehouden in Houten, staat Educatief Centrum Lamdeni met promotiemateriaal ten behoeve van de cursussen die ook aangeboden worden op de website www.lamdeni.nl. Ook Lamdeni werkt met vrijwilligers die hun taken belangeloos uitvoeren en daarvoor geen vergoeding ontvangen. Bij al deze activiteiten wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in alle opzichten toegepast.

Overzicht van Baten en Lasten 2020 & 2021 vindt u hier