Stichting Beth Yeshua Nederland, uitgebreidere beschrijving

Stichting Beth Yeshua Nederland, waaronder: magazine Melach HaArets en JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds); met RSIN 806006602.

Algemeen nut beogend (zonder winstbejag): financiële ondersteuning van goede doelen in Israël en Nederland; tweemaandelijks magazine Melach HaArets (kostprijs: de abonnementsprijs is niet kostendekkend. De jaarlijkse giften maken het mogelijk het blad toe te zenden aan abonnees in Aruba, België, Curaçao, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Nederland, Suriname, Verenigde staten van Amerika, Zweden en Zwitserland).

Financiële ondersteuning aan projecten in Israël 
Het JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds) ressorteert onder de Stichting Beth Yeshua Nederland. Het fonds helpt de armsten in Israël en ook Joodse Messiasbelijdende gemeenten en projecten.  Met 5 projectgroepen en 29 projecten is onze organisatie in staat heel Israël te bereiken met daadwerkelijke financiële hulp. Het jaarlijkse totale bedrag heeft in de financieel meer gunstige jaren € 70.000 bedragen. Nu is dat, mede door de crisis, verlaagd tot € 18.000 vanaf het jaar 2018. Ons doel is om voortdurend te zoeken naar nieuwe projecten en financiële hulpvragen, die zorgvuldig worden beoordeeld, voordat tot ondersteuning wordt overgegaan.

Overzicht van Baten en Lasten 2017 en 2018 vindt u hier