Stichting Beth Yeshua Nederland, uitgebreidere beschrijving

Stichting Beth Yeshua Nederland, waaronder het JNEF (Joods Nationaal Eerstelingen Fonds); met RSIN 806006602

Joods Nationaal Eerstelingen Fonds
 oase voor Messiasbelijdend Israël

  getuigenis van leven en beweging

Contact info: 020 – 890 69 50
(di. en do. van 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: info@beth-yeshua.nl)


Contactgegevens:
Stichting Beth Yeshua Nederland
p/a Veluwelaan 20, Amsterdam
Telefoon: 020-8906950 (di. en do., 9.30 – 17.00 uur)
E-mail: info@beth-yeshua.nl
https://www.beth-yeshua.nl

Stg. Beth Yeshua Nederland is Algemeen Nut Beogende Instelling (zonder winstbejag)
De stichting Beth Yeshua Nederland heeft als doel het zijn van een het algemeen nut beogende instelling (als bedoeld in de artikelen 24 lid 4 van de Successiewet 1956, 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, of de daarvoor in de plaats tredende fiscale wetten), in het bijzonder door het beheren van het Joods Nationaal Eerstelingen Fonds (JNEF), dat informatie biedt aangaande projecten van Messiasbelijdende Joden in Israël (gemeenten, soldaten, mensen in nood, voedselprogramma’s en bijbelonderwijs). Hiervoor wordt gebed gevraagd en geld ter ondersteuning verzameld en overgemaakt, alles zonder winstoogmerk.Het jaarlijkse totale bedrag heeft in de financieel meer gunstige jaren € 70.000 bedragen. Nu is dat, mede door de crisis, verlaagd tot € 18.000 vanaf het jaar 2018. Ons doel is om voortdurend te zoeken naar nieuwe projecten en financiële hulpvragen, die zorgvuldig worden beoordeeld, voordat tot ondersteuning wordt overgegaan.

Over het Joods Nationaal Eerstelingen Fonds
De bestuursvergaderingen worden steevast gehouden aan het einde van een kwartaal. De kwartaalcijfers van het afgelopen kwartaal worden overlegd. Naar aanleiding van het totaal aan giften wordt de grootte van de over te maken bedragen aan de verschillende doelen voor het volgende kwartaal bepaald. Tijdens de aanwezigheid van bestuursleden in Israël worden waar nodig projecten bezocht.

Overzicht van Baten en Lasten 2023 vindt u hier