Vrouwenstudies 2010-2011

 Vrouwen in het leven van Mozes en hun invloed op ons leven.
Speciale aandacht voor: orthodox feminisme en gevoeligheid voor dibboeks bij vrouwen. (Elze Erwteman)

Het volledige verhaal van de man Mozes, belangrijkste profeet, wetgever en religieuze historische figuur, kan niet worden begrepen zonder begrip van de vrouwen die een rol hebben gespeeld in zijn leven. De bijbel vertelt dat Mozes werd geboren bij Jochewed (Jochebed), dochter van Levi, die de derde zoon was van de Hebreeuwse patriarch Jacob. Zijn zuster Mirjam paste op hem. Hij werd uit het water van de Nijl getrokken door Batja, dochter van de Egyptische Farao, en opgevoed als een koninklijke Egyptenaar. En hij trouwde met Zippora, dochter van de hogepriester van Midian.
Er is meer diepte in de levens van deze vrouwen dan we kunnen leren uit de korte, vaak beknopte teksten in de Bijbel. Het zijn de Joodse bijbelse commentaren die deze gelaagde en bedekte betekenissen ontsluieren. De literatuur die hierbij gebruikt wordt, baseert zich op de commentaren die inzicht geven in de levens van deze vrouwen. Deze rechtvaardige vrouwen, of: sterke vrouwen, zijn een inspiratie voor ons eigen leven als vrouwen en helpen ons inzicht te krijgen in de roeping van de Eeuwige die Hij voor ons heeft. We zullen vrouwen zien in slavernij, waarbij zij in de donkere uren toch hun geloof behielden en later de bevrijding zagen, die de Eeuwige hen gaf.
De vrouwelijke schrijvers van de geraadpleegde boeken zijn in staat om aan te tonen vanuit de commentaren en de teksten in de bijbel, dat er geen Exodus had kunnen zijn zonder deze vrouwen in het leven van Mozes. Het huidige orthodoxe rabbijnse religieuze wetsysteem is patriarchaal. Dit heeft tot gevolg dat binnen het huidige Toragetrouwe halachische Jodendom een vorm van orthodox feminisme is ontstaan, dat deze vorm van onderdrukking van vrouwen bespreekt en wil veranderen. Dit heeft de laatste 40 jaar al veel veranderingen gebracht ten goede die meer passen in het Messiasbelijdende Jodendom.
Deze vorm van onderdrukking in sterk patriarchale sociale systemen kan bij vrouwen die binnen dit systeem van onderdrukking leven tot gevoeligheid en openheid voor dibboeks leiden. In het Jodendom is dit het bezit nemen van een ziel van demonische invloeden en ze kan overeen komen met het gedrag van onderdrukte vrouwen in andere sociale systemen. De inzichten uit dit boek worden in deze cursus ook gebruikt als middel om ons te helpen groeien naar de vrouwen die de Eeuwige wil dat we zijn: esjet chajil, sterke vrouw (woman of valor)

Studiebelasting
A-niveau:
Te besteden studieduur voor de cursus op A niveau is persoonlijk. Er zal een schriftelijk tentamen worden gegeven, dat thuis kan worden gemaakt.
B-niveau:
Schrijven van een scriptie over een onderwerp, dat in overleg met Elze Erwteman zal worden gekozen.

Kosten
De cursus kost € 95. Voor (leden) zorgdragers van Beth Yeshua is dit € 67.
Bij betaling vóór 31 juli mag er 10% van de prijs afgetrokken worden.

Lesdata
De cursus is komen te vervallen.

Terug naar algemeen overzicht